Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-02: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"

RK-01-2019-02.pdf, RK-01-2019-02pr01.doc

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-01-2019-02
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"
Zpracoval D. Šťastná, K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor informatiky předkládá návrh dotačního programu v rámci FV na podporu rozvoje ICT a  regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina určeného pro obce Kraje Vysočina, svazky obcí v Kraji Vysočina, organizace zřizované samosprávou v Kraji Vysočina a NNO se sídlem v Kraji Vysočina, a to s následující různou minimální a maximální podporou na jeden projekt: 

Podprogram A: Elektronické služby veřejné správy

min. 10 000 Kč, max. 80 000 Kč (60% celkových uznatelných nákladů),

Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace                      

min. 20 000 Kč, max. 200 000 Kč (65% celkových uznatelných nákladů),

Podprogram C: Síťová infrastruktura 

min. 20 000 Kč, max. 250 000 Kč (60% celkových uznatelných nákladů),

Podprogram D: Digitální gramotnost                                     

min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč (70% celkových uznatelných nákladů).

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a  poskytování služeb veřejné správy elektronickou cestou, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených datových sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí – otevřených vysokorychlostních sítí nové generace).

Návrh řešení

Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 5 mil. Kč na podporu rozvoje ICT a regionální infrastruktury v Kraji Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu, ICT infrastruktury veřejné správy, elektronické bezpečnosti, zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání a  zajistit rozvoj síťové infrastruktury v Kraji Vysočina.

Oproti roku 2018 došlo ke sloučení Programu „Informační a komunikační technologie 2018“ s alokací 2,5 mil. Kč a třemi podprogramy (Webové stránky, Bezpečnost dat a virtualizace,, Vzdělávání) a Programu „Infrastruktura ICT 2018“ s alokací 3,5 mil. Kč. V rámci programu „Informační a komunikační technologie 2019“ budou vyhlášeny 4 podprogramy (Elektronické služby veřejné správy, Bezpečnost dat a virtualizace, Síťová infrastruktura, Digitální gramotnost)
s celkovou alokací programu 5 mil. Kč. Žádosti se budou předkládat do každého podprogramu zvlášť.        

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor informatiky navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

 

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02726.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Informační a komunikační technologie 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" dle materiálu RK-01-2019-02, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz