Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-05: Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

RK-01-2019-05.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-01-2019-05
Název Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o  vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2 odst. 1 písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla
do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z 6. listopadu 2018 a navrhuje jeho vyřazení: 

  • Postel porodní Golem, r. v. 2001, inventární číslo 001-000-001-051, pořizovací cena 108  576,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

    Majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009 na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK. Důvodem nepotřebnosti majetku je jeho zastaralost, špatný technický stav a nerentabilní oprava.

    Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27 odst. 8 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
    do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.

Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna v aplikaci Nepotřebný majetek na Portále PO, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením, poté bude majetek odborně ekologicky zlikvidován.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

  • Postel porodní Golem, r. v. 2001, inventární číslo 001-000-001-051, pořizovací cena 108  576,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a jeho následnou ekologickou likvidací:

  •  Postel porodní Golem, r. v. 2001, inventární číslo 001-000-001-051, pořizovací cena 108  576,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz