Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-07: Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

RK-01-2019-07.pdf, RK-01-2019-07pr01.xlsx , RK-01-2019-07pr02.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-01-2019-07
Název Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytnutí dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce pravomocí zastupitelstva kraje.

Obsahem materiálu RK-01-2019-07, př. 1 je seznam příjemců dotací nad 200 000 Kč nebo dotací u kterých je příjemcem město - obec (o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje), které proběhnou v  roce 2019. Poskytování dotací bude prováděno na základě smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálu RK-01-2019-07, př. 2.

Na základě výše uvedeného je tedy nutné, aby poskytnutí dotací na významné akce nad 200 000 Kč nebo dotace, jejichž příjemcem je obec (město) bylo schváleno zastupitelstvem kraje.

Dotace na pořádání ostatních významných akcí (tj. dotací do 200 000 Kč) bude schvalovat rada kraje.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje příjemcům ve výši dle materiálu RK-01-2019-07, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-01-2019-07, př. 2.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02779.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2019-07, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-07, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-01-2019-07, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz