Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-08: Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

RK-01-2019-08.pdf, RK-01-2019-08pr01.xls , RK-01-2019-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-01-2019-08
Název Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu. Obsahem materiálu RK-01-2019-08, př. 1 je seznam příjemců dotací nepřevyšující 200 000 Kč, které proběhnou v  roce 2019. Poskytování dotací bude prováděno na základě smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálu RK-01-2019-08, př. 2.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje poskytnout dotace z rozpočtu kraje příjemcům ve výši dle materiálu RK-01-2019-08, př. 1, uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-01-2019-08, př.  2 a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-01-2019-08, př. 1.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02779.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Zastupitelstvo kraje je počítáno s finančními prostředky na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2019-08, př. 1;
  • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-08, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-01-2019-08, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz