Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-15: Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

RK-01-2019-15.pdf, RK-01-2019-15pr01.pdf , RK-01-2019-15pr02.xlsx , RK-01-2019-15pr03.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-01-2019-15
Název Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval Z. Čech
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina každoročně podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v  Kraji Vysočina prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Mezi nejvýznamnější akce v oblasti kultury patři festivaly klasické hudby, které se v Kraji Vysočina již tradičně konají. Jedná se o Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava, festival Concentus Moraviae a také celoroční hudební aktivity Filharmonie G. Mahlera. Cílem Kraje Vysočina je obsahové propojení těchto akcí tak, aby držely společnou tematickou osu akcentující především hudební tradici Vysočiny (např. světově známé hudební osobnosti spjaté s Vysočinou, významné historické události v oblasti hudby apod). Vybrané koncerty klasické hudby budou také  doplňovány mluveným slovem, které publiku umožní lepší pochopení celkové tematické osy - "Hudební odkaz Vysočiny". Bližší informace jsou uvedeny v  průvodním dokumentu a v žádostech o podporu akce, jež jsou obsahem materiálu RK-01-2019-15, př. 1.

Návrh řešení

Žádosti o podporu přijal odbor sekretariátu hejtmana, který zajišťuje administraci individuálních žádostí o podporu nejvýznamnějších sportovních, kulturních a společenských akcí.

Výše uvedené žádosti prošly standardním hodnocením náměstkyní hejtmana pro Oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů paní Janou Fischerovou, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělením vnějších vztahů.

Na základě uskutečněných jednání a hodnocení odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje příjemcům ve výši dle materiálu RK-01-2019-15, př. 2, uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-01-2019-15, př. 3 a schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost o částku 3 950 000 Kč, za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. Podpora nejvýznamnějších kulturních akcí z oblasti klasické hudby je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 uvedena v kapitole Zastupitelstvo kraje v  „Dalších možných požadavcích OSH“.

Dle § 36odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytnutí dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v  kalendářním roce pravomocí zastupitelstva kraje.  Poskytování dotací bude prováděno na základě smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálu RK-01-2019-15, př. 3.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02779

Odbor ekonomický

Podpora nejvýznamnějších kulturních akcí v oblasti klasické hudby, které se budou konat v roce 2019 na Vysočině, je uvedena ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 v kapitole Zastupitelstvo kraje, v “Dalších možných požadavcích OSH”.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 220 000 tis. Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR vnímá pozitivně koordinovaný přístup organizátorů významných aktivit v oblasti vážné hudby na Vysočině, nemá připomínky k navrženému materiálu a souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost o částku 3 950 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 3 950 000 Kč dle materiálu RK-01-2019-15, př. 2;
  • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2019-15, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-15, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz