Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-17: Návrh na udělení daru

RK-01-2019-17.pdf, RK-01-2019-17pr01.doc , RK-01-2019-17pr02.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-01-2019-17
Název Návrh na udělení daru
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina v rámci své snahy o podporu občanské sounáležitosti rozvíjí různé aktivity zaměřené na zdůraznění a oslavu důležitých mezníků v životě komunit, ale rovněž jednotlivých občanů Kraje Vysočina.

1. ledna 2019 se na území Kraje Vysočina, v krajské Nemocnici Nové Město na Moravě, narodil první občánek Kraje Vysočina žijící v České republice. Tato událost rozhodně patří do výše uvedených aktivit.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje poskytnout prvnímu občánkovi Kraje Vysočina narozenému v roce 2019 věcný a finanční dar ve struktuře a výši dle materiálu RK-01-2019-17, př. 1. Prvním občánkem Kraje Vysočina roku 2019 se rozumí první dítě narozené nejdříve 1. ledna 2019, na území Kraje Vysočina, s trvalým bydlištěm hlášeným v našem kraji. Návštěva a gratulace prvnímu občánkovi kraje roku patří mezi tradiční novoroční aktivity hejtmana Kraje Vysočina. Poskytnutí daru proběhne na základě darovací smlouvy (RK-01-2019-17, př. 2).

Dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytnutí daru v částce nižší než 100 000 Kč.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02782.0001.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2019-17, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 15. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz