Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-19: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019

RK-01-2019-19.pdf, RK-01-2019-19pr01.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-01-2019-19
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Program je určen pro obce na území Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany (JPO) kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V s cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS), zařazenou do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2019.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 v objemu 4,4 mil. Kč na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Dotace z Programu bude poskytnuta obcím na území kraje za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí zařazených do plánu plošného pokrytí Kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2019. O dotaci budou moci žádat obce zřizující JPO s územní působností nebo JPO s místní působností vybavenou CAS. Maximální výše dotace je navržena podle kategorie JPO v rozmezí 15 000–45 000 Kč.

Dotace byla poskytována i v minulých letech. Její výše na kategorii JPO a možnosti využití zůstávají nezměněny. Výzva a vzorová smlouva je obsahem materiálu RK-01-2019-19, př. 1.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02733.

Stanovisko Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina projednala a doporučuje Usnesením č. 07/04/2018/BK radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Návrh Výzvy pro předkládání žádostí o dotace z Fondu Vysočiny do programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ dle materiálu RK-01-2019-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz