Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-20: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2019

RK-01-2019-20.pdf, RK-01-2019-20pr01.doc

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-01-2019-20
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2019
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 určeného pro neziskové organizace a obce s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden projekt.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2018 usnesením č. 0720/08/2018/ZK Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 (dále jen „Program“). Program obsahuje řadu opatření, jejichž realizátorem by měly být, vedle Kraje Vysočina, Policie ČR, obce i neziskové organizace Kraje Vysočina, působící v oblasti prevence kriminality

Program Prevence kriminality je zaměřen na: realizaci projektů na úrovni sociální prevence (sekundární a terciární prevence) - působení na pachatele a potencionální pachatele trestných činů; pomoc obětem a potencionálním obětem trestných činů; práci se sociálně znevýhodněnými a rizikovými skupinami obyvatel; pozitivní ovlivňování kriminogenního prostředí apod.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2019“ (viz. materiál RK-01-2019-20, př. 1) v objemu 2,5 mil. Kč na podporu plnění opatření obsažených v Programu. Součástí tohoto materiálu je i  vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace.

Podpora je určena neziskovým organizacím a obcím Kraje Vysočina. Realizací projektů z oblasti sociální prevence je sledováno snížení (omezení) trestné činnosti páchané na seniorech, pod vlivem alkoholu, násilné trestné činnosti, trestné činnosti spojené s počítačovou kriminalitou, trestné činnosti spojené s úvěrovými podvody apod. Cílem je také motivace k práci s recidivisty, občany vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody, nepřizpůsobivými obyvateli a k pomoci obětem trestných činů.

Projekty sociální prevence zahrnují aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor sekretariát hejtmana bude navrhovat zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení: Mgr. Petr Horký (Krajský úřad Kraje Vysočina), Bc. Monika Havelková (Krajský úřad Kraje Vysočina), Bc. Jiří Kafka (Krajský úřad Kraje Vysočina), Mgr. Lumír Bartů (Krajský úřad Kraje Vysočina), Mgr. Martina Bártová (STŘED, z.ú.), Mgr. Vladimír Dvořák (Ministerstvo vnitra České republiky), Ondřej Kopecký (Městská policie Havlíčkův Brod), mjr.  JUDr. Dana Čírtková (Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina).

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02731.

Stanovisko příslušné komise/výboru

Usnesení 09/04/2018/BK

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Návrh Výzvy pro předkládání žádostí o dotace z Fondu Vysočiny do grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2019“.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Prevence kriminality 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PREVENCE KRIMINALITY 2019“ dle materiálu   RK-01-2019-20, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 15. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz