Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-22: Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2018

RK-01-2019-22.pdf, RK-01-2019-22pr01.pdf , RK-01-2019-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-01-2019-22
Název Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2018
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Odboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za druhé pololetí roku 2018 se uskutečnily celkem 4 zasedání zastupitelstva a 17 zasedání rady kraje. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 251 usnesení (za předchozí pololetí celkem 549 usnesení), rada kraje 1127 usnesení (za předchozí pololetí celkem 1246).

V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK a příloze 2 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními RK. Přílohy 1 a 2 tohoto materiálu rovněž obsahují návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2018 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-01-2019-22, př. 2, a dále doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-01-2019-22, př. 1.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

K nerealizovaným usnesením byla vyžádána stanoviska pracovníků a pracovišť, kterým zastupitelstvo kraje nebo rada kraje uložily splnění. Stanoviska jsou obsahem přílohy 1 a 2 tohoto materiálu.

Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2018 dle materiálu RK-01-2019-22, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-01-2019-22, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz