Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-23: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

RK-01-2019-23.pdf, RK-01-2019-23pr01.doc , RK-01-2019-23pr02.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-01-2019-23
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
Zpracoval I. Šteklová, K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Podle § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.

Novelou zákona o krajích došlo i k úpravě pojmosloví. Zastupitelstvo nově nestanoví zásady, ale pravidla pro poskytování cestovních náhrad. Z tohoto důvodu došlo i k úpravě názvu schvalovaného dokumentu tak, aby vyhověl dikci zákona a zároveň odpovídal ustálené praxi v rámci Kraje Vysočina.

Pravidla a režim povolování pracovních cest členů zastupitelstva kraje upravují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a  paušálních náhrad členům zastupitelstva č. 01/17 ze dne 7. 2. 2017 schválené usnesením č.  0006/01/2017/ZK.

Návrh řešení

Ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 Zákoníku práce bylo nově stanoveno výše stravného v rámci rozmezí sazeb stravného takto:

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši:

  1.   90 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  2. 135 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin
  3. 210 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Tuto změnu je nutné promítnout do Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.

Návrh uvedených zásad je obsahem materiálu RK-01-2019-23, př. 1.

Návrh uvedených zásad ve změnovém dokumentu je přílohou tohoto materiálu RK-01-2019-23, př. 2.

Jinou právní ani organizační úpravu výše uvedený materiál neobsahuje.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k materiálu připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-01-2019-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz