Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-25: Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018

RK-01-2019-25.pdf, RK-01-2019-25pr01.xls , RK-01-2019-25pr02.xls

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-01-2019-25
Název Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018
Zpracoval J. Kopecká, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením č. 2189/35/2018/RK pověřila rada kraje Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 s tím, že radě kraje bude v měsíci lednu 2019 předložen přehled o použití poskytnutých dotací.

Kraj obdržel v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 tyto účelově určené prostředky:

1.  Splátky zápůjček od příspěvkových organizací kraje

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky:

 • ve výši 3 563 211,70 Kč od Nemocnice Havlíčkův Brod - splátka zápůjčky poskytnuté na projekt „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • ve výši 4 595 000 Kč od Nemocnice Pelhřimov – splátka zápůjčky poskytnuté na projekt „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
 • ve výši 3 153 570 Kč od Nemocnice Pelhřimov – splátka zápůjčky poskytnuté na „krytí výdajů na opravu CT“;
 • ve výši 209 330 Kč od Nemocnice Pelhřimov – splátka zápůjčky poskytnuté na „pořízení nových kogeneračních jednotek“;
 • ve výši 30 802,54 Kč od Vysočina Tourism – splátka zápůjčky poskytnuté na projekt „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel“;
 • ve výši 2 078,66 Kč od Muzea Vysočiny Třebíč – splátka zápůjčky poskytnuté na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT – CZ“.

2.  Dotace z Ministerstva zdravotnictví (MZ)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MZ:

 • dotace ve výši 1 548 331 Kč pro nemocnice zřizované krajem na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - lékařů (ÚZ 35015) dle materiálu RK-01-2019-25, př. 2;
 • dotace ve výši 66 357 Kč pro nemocnice zřizované krajem na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - nelékařů (ÚZ 35019) dle materiálu RK-01-2019-25, př. 2.

3.  Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MMR:

 • dotace ve výši 54 800,18 Kč pro Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci na projekt "BIG" (ÚZ 110117051).

4.  Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MPSV:

 • dotace ve výši 845 902 Kč pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – příspěvkové organizace zřizované krajem (ÚZ 13307).

5.  Dotace z Ministerstva zemědělství (MZe)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MZe:

 •  dotace ve výši 285 607 Kč pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 na realizaci programu "Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic" (ÚZ 29331).

6.  Dotace z Ministerstva financí (MF)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MF:

 • dotace ve výši 1 707 780 Kč na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (ÚZ 98861).

7.  Dar od Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře Praha

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky:

 • dar ve výši 1 950 USD (v aktuálním kurzu ve výši 43 985,27 Kč) na realizaci „Znalostní cesty na Tchaj-wan 2018“. Rozpočet kraje byl navýšen o částku 41 517,45 Kč při pevném kurzu 21,291 Kč/USD, proto je třeba zvýšit rozpočet kraje na rok 2018 na částku skutečně přijatých prostředků, tedy o částku 2 467,82 Kč.

8.  Finanční prostředky přijaté od jiných institucí

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky od obcí a Celního úřadu pro Kraj Vysočiny: 

 • v celkové výši 61 800 Kč jako pokuty za správní delikty a z kontrol vysokorychlostního vážení u obcí a za integrovanou prevenci;
 • vratka dotace od obce na vodovod ve výši 2 279 Kč.

9.  Vrácení dotace na Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Z účtu Kraje Vysočina byly odeslány finanční prostředky na MZ:

 • vratka dotace ve výši 4 045 Kč od Nemocnice Pelhřimov (ÚZ 35019) z důvodu změny rozhodnutí č. 1620311/2016/ONP/RM/ROZ - II. (aplikovaná fyzioterapie).
Návrh řešení

Ekonomický odbor radě kraje navrhuje:

Přijetím těchto účelových prostředků bude zdrojová i výdajová část rozpočtu kraje na rok 2018 povýšena o celkovou částku 16 125 271,90 Kč.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínek.

Návrh usnesení bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-01-2019-25;

schvaluje
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz