Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-27: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"

RK-01-2019-27.pdf, RK-01-2019-27pr01.docx

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-01-2019-27
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"
Zpracoval L. Ryšavá
Předkládá L. Svoboda
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu zpracování návrhu územních plánů obcí Kraje Vysočina. Program je určený pro obce kraje s maximální podporou 150 tis. Kč až 250  tis.  Kč na jeden projekt (podpora je odvislá od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání).

Podpořeno bude první pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání podle nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Návrh řešení

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ v objemu 3,2 mil. Kč na podporu zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání. Program je koncipován jako nesoutěžní, kdy dotaci obdrží každý došlý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02730.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Územní plány 2019.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21

Materiál bude projednán ve Výboru regionálního rozvoje, MA 21 dne 14. 1. 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ dle materiálu RK-01-2019-27, př. 1.

Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín 15. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz