Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-28: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019

RK-01-2019-28.pdf, RK-01-2019-28pr01.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-01-2019-28
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019" na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky podporou rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek. Záměrem je, aby vznikaly souvislé, bezpečné, komfortní a atraktivní koridory pro cykloturistiku a  cyklodopravu. 

Program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019" je dle podporovaných oblastí rozdělen do třech podprogramů a určen především pro veřejný sektor (obce, DSO,…). Nevylučuje ale ani podání žádostí fyzických osob podnikajících a obchodních společností do relevantních podprogramů.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravil k vyhlášení Program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019" v celkovém objemu 11 mil. Kč zaměřený na podporu obnovy a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku a cyklodopravu.

Základní charakteristika a parametry podpory v rámci navržených tří podprogramů:

  1. Doprovodná infrastruktura (700 tis. Kč) - obnova a budování odpočívek, dále pak řešení bezpečného parkování kol a vybavení půjčoven kol (maximální možná podpora na jednu žádost je 100 tis. Kč);
  2. Projektová dokumentace (800 tis. Kč) - zpracování projektové dokumentace cyklostezek včetně studií proveditelnosti cyklotras (maximální možná podpora na jednu žádost je 200  tis.  Kč);
  3. Cyklotrasy a cyklostezky (9 500 tis. Kč) - údržba, opravy včetně plošných oprav povrchů, celkové rekonstrukce a výstavba komunikací pro cykloturistiku a cyklodopravu (maximální možná podpora na jednu žádost je 500 tis. Kč, v případě výstavby pak 2 mil. Kč).

Oproti předchozí výzvě dochází ve vztahu k podprogramu A k rozšíření okruhu oprávněných žadatelů směrem k provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení. Záměrem je rozšířit v  Kraji Vysočina počet podnikatelských subjektů zapojených do celorepublikového systému kvality služeb s certifikací "Cyklisté vítáni".

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ dle materiálu RK-01-2019-28, př. 1. Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina usnesením 28/06/2018/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program „Cyklodoprava a cykloturistika 2019“.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02740.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Cyklodoprava a cykloturistika 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ dle materiálu     RK-01-2019-28, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz