Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-33: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2019

RK-01-2019-33.pdf, RK-01-2019-33pr01.doc

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-01-2019-33
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2019
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu mateřských a rodinných center v Kraji Vysočina určeného pro příspěvkové organizace obcí a nestátní neziskové organizace, které provozují mateřské nebo rodinné centrum s maximální podporou 20 000 Kč na jeden projekt. 

Účelem dotace je podpořit mateřská a rodinná centra, jejichž činnost pozitivně podporuje funkci a  rozvoj rodiny, a to z důvodu vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 600 000 Kč na podporu činnosti mateřských a rodinných center, a to na úhradu nákladů na nákup materiálu, nájemného, energií, úhradu platů a činnosti lektorů.  Výzva programu je součástí materiálu RK-01-2019-33, př. 1. Součástí tohoto materiálu je vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o  poskytnutí dotace.

Navrhovaný program věcně navazuje na Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky, která byla v uplynulých letech vyhlašována.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02743.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Mateřská centra 2019.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky

Stanovisko bude předloženo na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2019" dle materiálu RK-01-2019-33, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz