Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-34: 3. změna v projektu Transformace Domova Háj II.

RK-01-2019-34.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-01-2019-34
Název 3. změna v projektu Transformace Domova Háj II.
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Rada Kraje Vysočina schválila usnesením č. 1187/22/2017/RK podání projektové žádosti projektu Transformace Domova Háj II. do Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP). Cílem projektu je výstavba zázemí pro management a ambulantní služby Domova Háj, p. o. ve Světlé nad Sázavou a výstavba/rekonstrukce 4 objektů komunitního typu v Ledči nad Sázavou a  ve Světlé nad Sázavou, které budou sloužit jako transformované domácnosti pro 24  klientů Domova Háj, p. o. s mentálním a kombinovaným postižením. Dne 28. 12. 2018 obdržel Kraj Vysočina rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 90 % z celkové maximální výše způsobilých výdajů daných výzvou č. 49 IROP, což činí 81 000 000 Kč.

Vzhledem k časové náročnosti projektování, inženýrské činnosti a stavebního řízení, které probíhalo od května 2017 do listopadu 2018, již není harmonogram, nastavený v době podání projektové žádosti, aktuální. Proto byla po konzultaci s pracovníky CRR zpracována žádost o změnu v projektu, která spočívá v úpravě harmonogramu a v posunutí data ukončení realizace projektu z 30. 6. 2020 na 31. 3. 2021. Realizace projektu bude nově rozčleněna do 7  etap, které budou v průběhu stavebních prací pouze 3 měsíční z důvodu efektivnějšího a  rychlejšího čerpání ex-post dotace tak, aby se minimalizovala potřeba využívání předfinancování z Fondu strategických rezerv.

Žádost o změnu bude podána elektronicky v systému ISKP14+, změna se dotkne záložek Etapy, Indikátory, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Dokumenty. Nejzazší termín pro podání žádosti je stanoven ze strany CRR na 25. 1. 2019.

Po schválení této žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu bude moci Kraj Vysočina podat první zprávu o realizaci a žádost o platbu, aby mohla být ze strany dotačního orgánu proplacena dotace za nákup nemovitostí a zpracování investičního záměru.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle tohoto materiálu a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14, včetně požadovaných příloh.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-01-2019-34;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+, včetně požadovaných příloh.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 28. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz