Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-35: Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP

RK-01-2019-35.pdf, RK-01-2019-35pr01.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-01-2019-35
Název Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0557/06/2015/ZK a č. 0259/03/2016/ZK schválilo předfinancování projektů transformace z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů v celkové výši 55 000 000 Kč pro hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů v rámci výzev vyhlášených z Integrovaného regionálního operačního programu.

Z již schváleného předfinancování bylo od roku 2016 do současnosti uhrazeno na přípravu a  následnou realizaci 11 projektů (10 stavebních projektů a 1 projekt na zakoupení vozidel pro přepravu klientů) cca 45 mil. Kč. Finanční prostředky sloužily na úhradu nákladů realizovaných před vydáním právního aktu, tedy především na nákupy nemovitostí, projektování, úhradu nezpůsobilých výdajů spojených s přípravou projektů, jako jsou správní poplatky apod. Bez realizace těchto výdajů by nebylo možné projekt podat do příslušné výzvy a splnit tak podmínky pro přidělení dotace. Až po vydání právního aktu je možné podat žádost o platbu a získat tak zpět prostřednictvím dotace 90 % ze způsobilých výdajů vynaložených na přípravu a realizaci projektu.

Z uvedených 11 projektů byla u jednoho již realizace finančně ukončena a Kraj Vysočina obdržel z IROP požadovanou dotaci. V současnosti byl vydán právní akt a zahájena realizace u dalších dvou projektů. U jednoho již byla prostřednictvím první žádosti o platbu poskytnuta dotace, ze které je nyní financována realizace stavebních prací, u druhého projektu byl vydán právní akt 28.  12.  2018. U dalších dvou projektů je očekáváno vydání rozhodnutí do konce ledna 2019. Žádosti o platbu budou u těchto projektů podávány v prvním čtvrtletí roku 2019. Dotace  jsou pak u těchto projektů očekávány v polovině roku 2019. V průběhu první poloviny roku 2019 se však u  těchto tří projektů budou po dokončení zakázek na dodavatele zahajovat stavební práce, které bude třeba ze strany Kraje Vysočina předfinancovat. 

Aby byl co nejméně zatěžován Fond strategických rezerv a prostředky určené pro předfinancování projektů, bude jejich realizace rozdělena do více etap (cca 3 měsíčních), čímž dojde k efektivnějšímu a rychlejšímu čerpaní dotace v průběhu realizace stavebních prací.  

I přes takto nastavenou strategii čerpání finančních prostředků, byla ve spolupráci s majetkovým odborem vyčíslena potřeba předfinancování projektů transformace pro  rok 2019 ve výši 30 000 000 Kč.

U zbývajících 6 projektů probíhá stále proces hodnocení ze strany dotačního orgánu, a proto se v  roce 2019 prozatím nepředpokládá zahájení realizace stavebních prací a tedy ani potřeba předfinancování. Přehled projektů na výstavbu komunitních domácností je uveden v příloze RK-01-2019-35, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů realizujících proces transformace pobytových zařízení sociální péče v komunitní typy sociálních služeb pro účely hrazení faktur spojených s přípravou a realizací těchto projektů ve výši 30 000 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení, dotace z IROP by měla pokrýt 90% způsobilých výdajů.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů realizujících proces transformace pobytových zařízení sociální péče v komunitní typy sociálních služeb dle materiálu RK-01-2019-35, př. 1 ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení faktur spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz