Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-36: Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

RK-01-2019-36.pdf, RK-01-2019-36pr01.xls , RK-01-2019-36pr02.xlsx , RK-01-2019-36pr03.xlsx , RK-01-2019-36pr04.pdf , RK-01-2019-36pr05.doc

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-01-2019-36
Název Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 5
Popis problému

Usnesením rady č. 1842/30/2018/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 9. 10. 2018. Projektová žádost byla podána 30. 11. 2018 a rozpočet projektu je ve výši 168 405 174,24 Kč. Po schválení žádosti řídícím orgánem bude projekt financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI je připraven k financování nákladů na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny s podmínkou, že jsou zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, případně s rozšířenou kapacitou, jejíž rozšíření je uvedeno v materiálu RK-01-2019-36, př. 3 a na dobu realizace projektu navrženo ke schválení zastupitelstvu kraje z důvodu zvýšené poptávky po předmětných sociálních službách. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb.

V rámci projektu bude podpořeno několik stávajících sociálních služeb na území Kraje Vysočina a tím bude zajištěna udržitelnost těchto služeb po ukončení projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt VI na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Bude podpořena kapacita 226 lůžek pobytových sociálních služeb (azylové domy a  dům na půl cesty) a 92 přepočtených pracovních úvazků terénních a ambulantních služeb (sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace s celkovou registrovanou kapacitou cca 193  klientů). Délka podpory i rozsah zařazených služeb byly zvoleny na základě alokace, kterou MPSV pro Kraj Vysočina přidělilo v částce přes 168 mil. Kč.

Pro financování bude použit zavedený systém vyrovnávací platby s navýšením hodnot obvyklých nákladů s ohledem na růst platů a mezd. Tento proces je upraven v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt VI.

Na jednání zastupitelstva kraje dne 6. 11. 2018 byly usnesením č. 0706/07/2018/ZK schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI. Termín pro podávání žádostí byl zásadami stanoven od 10. 12. 2018 do 20. 12. 2018 do 13:00. Po podání v těchto termínech byl pro sociální služby zpracován návrh na poskytnutí vyrovnávací platby na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 dle materiálu RK-01-2019-36, př. 1. Pro rok 2020 bylo umožněno zvýšení o 5 % na inflaci a růst platů.

Předpokládaný rozpočet projektu je 168 405 174,24 Kč. Pro uvedený projekt bude stanovena spoluúčast kraje ve výši 5% celkových nákladů, která činí cca 8 500 000 Kč. Zároveň potřebujeme, aby byly zajištěny finanční prostředky na zahájení financování sociálních služeb, kterému bude předcházet proplacení záloh poskytovatelům ve výši 24 000 000 Kč. Rovněž je nutné zajistit finanční rezervu pro případ, že nebudou finanční prostředky z MPSV včas připsány na zvláštní účet projektu do maximální částky 27 500 000 Kč.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu poskytnout dotace – vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI na období od 1. 1. 2019 do 30.  6. 2020 dle materiálu RK-01-2019-36, př. 1 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-01-2019-36, př. 4.

V materiálu RK-01-2019-36, př. 1 bude schválena také maximální výše příspěvku na provoz, která může být z projektu v uvedeném období poskytnuta příspěvkovým organizacím kraje. Použití poskytnutých prostředků bude upraveno Závazným pokynem zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 5, který bude schválen radou kraje. V kompetenci rady kraje bude schválena první část příspěvků na provoz dle materiálu RK-01-2019-36, př. 2 a postupně na základě žádostí o platbu budou v radě kraje schvalována navýšení tohoto příspěvku v jednotlivých letech na základě čerpání uznatelných výdajů.

Z důvodu finančního zajištění projektu a finančních prostředků na zvláštním účtu projektu žádáme o předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů v částce 60 000 000 Kč. Prostředky budou pro realizaci projektu uvolňovány dle skutečné potřeby a zároveň z nich bude financovaná spoluúčast kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Předpokládaný rozpočet projektu je 168,4 mil. Kč. Schválené finanční prostředky ve výši 60 mil. Kč budou použity na spolufinancování (předpoklad cca 8,5 mil. Kč) a částečné předfinancování projektu.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02756.

 

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 644 608 Kč dle materiálu RK-01-2019-36, př. 2, s podmínkou výplaty spočívající ve schválení převodu finančních prostředků na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI;
  • Závazný pokyn zřizovatele k použití Příspěvku na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 5;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 132 670 840 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, dle materiálu RK-01-2019-36, př. 4;
  • schválit maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkovým organizacím kraje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 ve výši 9 867 657 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 1;
  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ v celkové výši max. 60 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu;
  • rozhodnout o zařazení navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2019-36, př. 3 do 30. 6. 2020.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz