Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-37: Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-01-2019-37.pdf, RK-01-2019-37pr01.xls

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-01-2019-37
Název Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 2220/35/2018/RK byly schváleny aktualizované rozpočty (plány nákladů a výnosů) zřizovaných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rozpočtový rok 2018. Spolu s rozpočtem sestavují příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina rovněž plány pro tvorbu a  čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP), investiční plán, odpisový plán a plán oprav (dále také „plány)“. Rozpočty a plány schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel. Dále zřizovatel schvaluje rovněž závazné ukazatele, které se mohou v závislosti na finanční situaci příspěvkové organizace v průběhu roku měnit. Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace při projednávání finančních plánů za období leden až září a  výhledu hospodaření do konce roku 2018 požádal o navýšení Závazného ukazatele – Limit prostředků na platy o 848 tis. Kč, které budou použity na úhradu mezd a odměn v závěru roku 2018. Navýšení limitu prostředků na platy si organizace Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace  v aktualizaci finančního plánu promítla pouze do osobních nákladů a  administrativním nedopatřením nezohlednila požadovanou změnu v elektronickém systému na záložce Závazných ukazatelů.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí předkládá radě kraje aktualizované Závazné ukazatele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2019-37, př. 1.

S navýšením závazného ukazatele není spojeno rozpočtové opatření.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. Pro zajištění věrohodnosti a  úplnosti přehledů čerpání finančních prostředků je důležité, aby jednotlivé části finančního plánu (tj. rozpočet a plány) byly v souladu a aby při výplatě schválených výdajů na mzdy nedošlo k překročení neaktualizovaného ukazatele „Limit prostředků na platy“.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere aktualizovaný závazný ukazatel Limit prostředků na platy na rok 2018 u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2018 u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2019-37, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz