Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-39: Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji

RK-01-2019-39.pdf, RK-01-2019-39pr01.docx

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-01-2019-39
Název Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší uzavření smlouvy s Libereckým krajem umožňující účast krajské výpravy na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019.

Rada Kraje Vysočina schválila dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1655/25/2018/RK  účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 23. 6. – 28. 6. 2019 v Libereckém kraji (dále jen LODM 2019) a uložila odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti výpravy Kraje Vysočina na této akci. S touto akcí jsou spojené mimo jiné náklady nutné na zajištění komplexní účasti krajské výpravy (zejména ubytování a stravování). Tyto náklady jsou hrazeny ze strany účastnických krajů, které výpravy vysílají. Podmínky zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na LODM 2019 jsou uvedeny ve smlouvě (viz materiál RK-01-2019-39, př. 1).

Návrh řešení

Odbor školství mládeže a sportu, navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu RK-01-2019-39, př. 1.

Dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu RK-01-2019-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 23. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz