Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-40: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu

RK-01-2019-40.pdf, RK-01-2019-40pr01.pdf , RK-01-2019-40pr02.pdf , RK-01-2019-40pr03.pdf , RK-01-2019-40pr04.xls

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-01-2019-40
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší přidělování dotací na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže, Krajským centrům talentované mládeže v Kraji Vysočina (dále jen „KCTM“).

Rada Kraje Vysočina schválila svým usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na KCTM č.16/14 platná pro sběr žádostí s termínem do 30. 6. 2018 (dále jen „Pravidla“). Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č.  8/2018 dne 11. 12. 2018 usnesením č. 0729/08/2018/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019. V Rozpočtu kraje 2019 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu, §  3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu – je uvažována částka 6 078 000 Kč na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže, KCTM.

O dotaci zažádali a předložili k posouzení své projekty zástupci již fungujících KCTM: atletika, šachy, fotbal, házená, lyžování, moderní gymnastika, lední hokej, volejbal, tenis, orientační běh, plavání, basketbal, judo, triatlon, florbal chlapci a stolní tenis. Nové žádosti o dotaci na KCTM předložili zástupci florbalu dívky a biatlonu. (viz materiály RK-01-2019-40, př. 1, RK-01-2019-40, př. 2, RK-01-2019-40, př. 3). V obdržených žádostech žádají sportovní centra o dotace v celkové výši 6 078 000 Kč. Dotace přidělené v minulých letech jsou uvedeny v souhrnné tabulce (viz materiál RK-01-2019-40, př. 4).

Při posuzování žádostí bylo zjištěno, že ze strany České florbalové unie není doporučeno přidělení nového statutu KCTM florbal dívky Florbalové škole Jihlava, z.s., (RK-01-2019-40, př. 3) z důvodu nenaplnění podstaty společné svazové akademie, jak tomu je u fungujícího KCTM florbal chlapci.

Návrh řešení

Sportům atletika, šachy, fotbal, házená, lyžování, moderní gymnastika, lední hokej, volejbal, tenis, orientační běh, plavání, basketbal, judo, triatlon, florbal, stolní tenis, biatlon navrhuje OŠMS poskytnout požadované dotace na činnost KCTM ve výši 5 828 000 Kč, protože žadatelé splnili všechny podmínky Pravidel.

KCTM florbal dívky z důvodu nesouladu s fungováním talentované mládeže na svazové úrovni navrhuje OŠMS dotaci ve výši 250 000 Kč neposkytnout.

Na základě schváleného rozpočtu a hodnocení projektů a činnosti navrhuje OŠMS přidělit dotace takto:

Atletika – 130 000 Kč (ID-PR02527.0001), šachy – 60 000 Kč (ID-PR02527.0002), fotbal – 1 500 000 Kč (ID-PR02527.0003), házená – 470 000 Kč (ID-PR02527.0004), lyžování - 250 000  Kč (ID-PR02527.0005), moderní gymnastika – 156 000 Kč (ID-PR02527.0006), lední hokej - 1  000 000  Kč (ID-PR02527.0007), volejbal - 230 000 Kč (ID-PR02527.0008), tenis – 600  000 Kč (ID-PR02527.0009), orientační běh – 160 000 Kč (ID-PR02527.0010), plavání - 230 000 Kč (ID-PR02527.0011), basketbal – 230 000 Kč (ID-PR02527.0012), judo – 80 000 Kč (ID-PR02527.0013), triatlon – 82 000 Kč (ID-PR02527.0014), florbal chlapci – 160 000 Kč (ID-PR02527.0015), stolní tenis – 210 000 Kč (ID-PR02527.0016), biatlon – 280 000 Kč (ID-PR02527.0018).

Smlouvy o poskytnutí dotace obsahují materiály RK-01-2019-40, př. 1 a RK-01-2019-40, př. 2.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje; rozhodování o poskytnutí dotace převyšující částku 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí podle § 36 odst. 1 písm. c) téhož zákona přísluší zastupitelstvu kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je počítáno s finančními prostředky na podporu Krajských center talentované mládeže (ÚZ 00312).

Odbor regionálního rozvoje

Dotace jsou evidovány v systému e-dotace pod ID uvedených v závorkách za jednotlivými sporty.

Komise pro sport a volný čas

Usnesení 07/03/2018/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje schválit a doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace pro KCTM pro rok 2019 dle návrhu OŠMS.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh usnesení rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím: 
 • Krajskému atletickému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586  01 Jihlava, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v atletice;
 • Krajskému šachovému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586  01 Jihlava, IČO 04473396 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v šachu;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, se sídlem Sokolovská 4656/122c, 586 01 Jihlava, IČO  00530948 ve výši 156 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v moderní gymnastice;
 • Sportovnímu klubu OK Jihlava, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v orientačním běhu;
 • Judu Vysočina z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO 22750886 ve výši 80 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v judu;
 • Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek, se sídlem Manž. Curieových 1112, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 44065558 ve výši 82 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v triatlonu;
 • Florbalu Vysočina z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO  04932170 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu chlapci;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586  01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
 • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 210 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 280 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v biatlonu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-01-2019-40, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Florbalová škola Jihlava, z.s., se sídlem Helenínská 567/2, 586 01 Jihlava, IČO 26987121 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu dívky.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz