Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-47: Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.

RK-01-2019-47.pdf, RK-01-2019-47pr01.pdf , RK-01-2019-47pr02.pdf , RK-01-2019-47pr03.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-01-2019-47
Název Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o změnu usnesení zastupitelstva kraje přijatého v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/ 405 Okříšky – křižovatka s I/23“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice II/405 se silnicí I/23, které umožní vyvedení silnice II/405 ze zastavěného území městyse Okříšek a tím umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum městyse.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 rozhodlo nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-04-2018-47, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“.

Jedná se m. j. i o pozemky ve vlastnictví obce Petrovice. Konkrétně o pozemek par. č. 1662/1 o výměře 615 m2 oddělený z pozemku par. č. 792, pozemek par. č. 1662/3 o výměře 103 m2 oddělený z pozemku par. č. 662/15, pozemek par. č. 1662/26 o výměře 83 m2 oddělený z pozemku par. č. 820/4 , pozemek par. č.  800/4 o výměře 100 m2, pozemek par. č. 1439 o výměře 92 m2 a pozemek par. č. 1622 o výměře 295 m2 v katastrálním území Petrovice u Třebíče (celková výměra 1288 m2). Uvedené usnesení předpokládá, že na tyto pozemky bude s obcí Petrovice uzavřena smlouva darovací. U pozemků vykupovaných pro tuto stavbu od fyzických a právnických osob byla kupní cena navržena jako cena stanovená dohodou ve výši 150 Kč/m2.

K zaslanému návrhu darovací smlouvy na pozemky v k.ú. Petrovice u Třebíče ve vlastnictví obce Petrovice se obec vyjádřila dne 26.10.2018 pod č.j. 367/2018, 290/2018 s tím, že návrh byl projednán na 27. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 20.9.2018, které dospělo k závěru, že připravovaná přeložka části silnice II/405 není připravovaná na žádost ani ve prospěch občanů obce Petrovice. Vzhledem k jejímu umístění na hranicích katastrálního území nelze předpokládat hojné využívání této silnice občany obce, kteří budou i nadále přednostně využívat nejkratší dopravní trasu, tj. stávající silnici. Zastupitelstvo obce Petrovice svým přijatým usnesením č. 27, bod. 4., ze dne 20.9.2018 neodsouhlasilo darování části obecních pozemků pro plánovanou přeložku části silnice II/405 Kraji Vysočina, ale požaduje věc řešit formou prodeje pozemků za kupní cenu nabídnutou ostatním majitelům pozemků, tj. 150 Kč/m2 – sdělení obce viz materiál RK-01-2019-47, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby uzavřít s obcí Petrovice kupní smlouvu na pozemek par. č. 1662/1 o výměře 615 m2 oddělený z pozemku par. č. 792, pozemek par. č. 1662/3 o výměře 103 m2 oddělený z pozemku par. č. 662/15, pozemek par. č. 1662/26 o výměře 83 m2 oddělený z pozemku par. č. 820/4 , pozemek par. č.  800/4 o výměře 100 m2, pozemek par. č. 1439 o výměře 92 m2 a pozemek par. č. 1622 o výměře 295 m2 v katastrálním území Petrovice u Třebíče za cenu 150 Kč/m2.

Protože odkoupení pozemků z vlastnictví obce Petrovice je odlišné od přijatého usnesení zastupitelstva kraje, je potřebné toto usnesení změnit. Odbor majetkový proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit příslušné usnesení zastupitelstva kraje. Změna usnesení je navrhována jako změna způsobu nabytí obsažená v nahrazovaném materiálu ZK-04-2018-47, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se změnou usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že materiál ZK-04-2018-47, př. 1, se nahrazuje materiálem RK-01-2019-47, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz