Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-48: Návrh na změnu usnesení 1030/17/2018/RK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.

RK-01-2019-48.pdf, RK-01-2019-48pr01.pdf , RK-01-2019-48pr02.pdf , RK-01-2019-48pr03.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-01-2019-48
Název Návrh na změnu usnesení 1030/17/2018/RK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o změnu usnesení rady kraje přijatého v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/ 405 Okříšky – křižovatka s I/23“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice II/405 a silnice I/23, které umožní vyvedení silnice II/405 ze zastavěného území městyse Okříšek a tím  umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum městyse.

Rada Kraje Vysočina usnesením 1030/17/2018/RK ze dne 5.6.2018 rozhodla mj., uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice, Petrovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v  k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1.

K zaslanému návrhu smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Petrovice u Třebíče ve vlastnictví obce Petrovice se obec vyjádřila dne 26.10.2018 pod č.j. 367/2018, 290/2018 s tím, že návrh byl projednán na 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 20.9.2018, které dospělo k závěru, že připravovaná přeložka části silnice II/405 není připravovaná na žádost ani ve prospěch občanů obce Petrovice. Vzhledem k jejímu umístění na hranicích katastrálního území nelze předpokládat hojné využívání této silnice občany obce, kteří budou i nadále přednostně využívat nejkratší dopravní trasu, tj. stávající silnici. Zastupitelstvo obce Petrovice svým přijatým usnesením č. 27, bod. 4., ze dne 20.9.2018 požaduje stejné podmínky, které nabídl Kraj Vysočina ostatním majitelům pozemků (nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok) – sdělení obce viz materiál RK-01-2019-48, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby uzavřít s obcí Petrovice nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků par. č. 792 o výměře 797 m2 a par. č. 627/15 o výměře 139 m2 v k.ú. Petrovice u Třebíče na dobu dvou roků za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok. Protože dohodnutý nájem je odlišný od přijatého usnesení rady kraje, je potřebné toto usnesení změnit - resp. doplnit. Odbor majetkový proto navrhuje rozhodnout změnit příslušné usnesení rady kraje.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení č. 1030/17/2018/RK ze dne 5.6.2018 tak, že text:

"Rada kraje rozhoduje

  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice, Petrovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v  k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1."

se nahrazuje textem:

"Rada kraje rozhoduje

  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-01-2019-48, př. 1;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-01-2019-48, př. 1".
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz