Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-51: Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

RK-01-2019-51.pdf, RK-01-2019-51pr01.docx

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-01-2019-51
Název Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Vlastník stavby zatrubnění koryta vodního toku v k. ú. Salačova Lhota, kterým jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků požaduje odprodej části  uvedené stavby, která je dotčena připravovanou stavbou „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ o délce 40 m. Při osobním jednání, které vyvolal a uskutečnil odbor dopravy a silničního hospodářství byl navržen následný postup, a to uzavření budoucí kupní smlouvy na potřebnou část zatrubnění v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-01-2019-51, př. 1.
Návrh řešení
Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávní přípravy stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“  rozhodnout uzavřít budoucí kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p. na část zatrubnění v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-01-2019-51, př. 1, které je  uvedenou stavbou dotčeno.
Stanoviska Odbor majetkový

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-01-2019-51, př. 1 mezi Krajem Vysočina, investorem stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ a Lesy České republiky, s.p., vlastníkem části zatrubnění potřebného pro citovanou stavbu.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz