Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-53: Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

RK-01-2019-53.pdf, RK-01-2019-53pr01.doc

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-01-2019-53
Název Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje 0606/05/2018/ZK byly ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV uskutečněny výkupy pozemků  pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, některé pozemky byly také získány bezúplatným převodem od ÚZSVM. Pozemky, které jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina, jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2019-53, př. 1. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2019-53, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz