Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-54: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

RK-01-2019-54.pdf, RK-01-2019-54pr01.xls

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-01-2019-54
Název Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší výkupy silničních pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v k.ú. Jeřišno, k.ú. Věžná, k.ú. Pejškov, k.ú. Dalečín , k.ú. Salačova Lhota a k.ú. Kamenice u Jihlavy . Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10.  9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy.

Návrh řešení

OM navrhuje vykoupit pozemky dle materiálu RK-01-2019-54, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2. Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje nabýt pozemky dle materiálu RK-01-2019-54, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dle materiálu RK-01-2019-54, př. 1.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dle materiálu RK-01-2019-54, př. 1.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-01-2019-54, př. 1 za kupní cenu 100 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz