Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-55: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace"

RK-01-2019-55.pdf, RK-01-2019-55pr01.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-01-2019-55
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace"
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na služby s  názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu – projektová dokumentace“.

Cílem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zpracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci vstupního pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě. Součástí veřejné zakázky je výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi výstavby a výkon autorského dozoru stavby po dobu její realizace.

Pověření odboru majetkového zajistit projektovou přípravu akce „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“ vyplývá z usnesení rady kraje  0388/08/2018/RK ze dne 9. 2. 2018, kterým byl schválen stavební záměr . Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby byla stanovena v souladu se zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek obdobného předmětu plnění, znalostí trhu a s ohledem na předpokládaný objem investičních nákladů stavby (cca 46 000 000 Kč bez DPH) ve výši 5% nákladů na stavbu, tj. v částce 2 300  000  Kč bez DPH.

Vzhledem k finančnímu limitu stanovenému příslušným nařízením vlády se jedná o podlimitní veřejnou zakázku. Pro výběr zhotovitele bylo použito jako druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení. Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 15. 11. 2018. Zároveň byla výzva k podání nabídek odeslána 5 určeným dodavatelům.

Ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 5. 12. 2018 v 11.00 hod. Zadavatel obdržel v této lhůtě celkem 5 řádných nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne v 11:21 hod. Všechny nabídky vyhověly požadavkům ZZVZ.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu prvního jednání hodnotící komise provedla vyhodnocení nabídek a  jejich posouzení z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Průběh zadávacího řízení vyplývá z protokolu - materiál RK-01-2019-55, př. 1.

Na základě výsledků hodnocení bude vybraný dodavatel vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících jeho kvalifikaci, případně dalších dokladů požadovaných ZZVZ.

Návrh řešení

Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 479 16 621 s nabídkovou cenou 2 030 000 Kč bez DPH. Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí podle hodnotících kritérií, je uvedeno ve Zprávě o  hodnocení nabídek ze dne 8. 1. 2019, která je součástí materiálu RK-01-2019-55, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem.

Návrh usnesení rozhoduje

vybrat dodavatele ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 479 16 621 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu – projektová dokumentace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz