Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-56: Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře

RK-01-2019-56.pdf, RK-01-2019-56pr01.doc , RK-01-2019-56pr02.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-01-2019-56
Název Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina uzavřel dne 2. 10. 2018 na základě usnesení 0500/04/2018/ZK s městem Chotěboř smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/34531 včetně součástí a  příslušenství a pozemku par. č. 673/11 v k. ú. Střížov u Chotěboře. Smlouva byla uzavřena z  důvodu vyřazení této silnice z krajské silniční sítě a převodu do vlastnictví města Chotěboř.

Po uzavření budoucí darovací smlouvy požádal odbor majetkový u oboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu o vyřazení výše uvedené silnice z krajské silniční sítě. Rozhodnutí ze dne 2. 1. 2019, čj. KUJI 289/2019  byla vyřazena silnice III/34531 v celé délce 1,048 km v k. ú. Střížov u Chotěboře ze silniční sítě Kraje Vysočina. Do dne jednání zastupitelstva kraje nabude výše uvedené rozhodnutí právní moci.

Vyřazením ze silniční sítě a splněním podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí darovací smlouvě (celoplošná oprava asfaltového krytu vozovky s tím, že v intravilánu obce Hájek bude provedena recyklace podkladových vrstev za studena) je dán předpoklad pro uzavření vlastní darovací smlouvy.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje převést darem pozemní komunikaci - bývalou silnici III/34531 včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížovu u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

Záměr darování silnice III/34531 a silnicí zastavěného pozemku v k .ú. Střížov u Chotěboře byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 24. 4. - 28. 5. 2018 před uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.

Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou silnici III/34531 v k. ú. Střížov u Chotěboře a rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou silnici III/34531 včetně součástí a příslušenství a  pozemek  par. č. 673/11 v k. ú. Střížov u Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí převodem vyřazené bývalé silnice III/34531 a silnicí zastavěného pozemku v  k.ú. Střížov u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny má vytipovány silnice III. tříd, které nesplňují požadavky na silnice III. třídy a zajišťují převážně místní dopravu. Mezi těmito silnicemi je silnice III/34531 v k. ú. Střížov u Chotěboře a KSUSV souhlasí s převodem bývalé silnice III/34531 do vlastnictví města Chotěboř.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34531 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
  • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34531 včetně součástí a  příslušenství a pozemek par. č. 673/11  - ost. plocha, silnice o výměře 12  105 mz  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz