Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-57: Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní - k.ú. Jihlava

RK-01-2019-57.pdf, RK-01-2019-57pr01.docx , RK-01-2019-57pr02.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-01-2019-57
Název Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní - k.ú. Jihlava
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením 0343/05/2017/ZK schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina a uložilo radě kraje zahájit přípravu realizace tohoto záměru. Odbor majetkový na základě pokynu rady kraje zahájil projektovou a  majetkoprávní přípravu uvedeného záměru. Dle zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E" bude vybudována středotlaká plynovodní přípojka v délce 4,5 m a středotlaký plynovod v  délce 102,6 m v k. ú. Jihlava na pozemcích Kraje Vysočina a statutárního města Jihlava. Usnesením 2360/36/2018/RK rozhodla rada kraje uzavřít mezi společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a  dále trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi touto společností, statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina jako stavebníkem. Uzavření těchto smluv probíhá.

Se společností GasNet, s.r.o. bylo dále projednáváno, zda STL plynovod a přípojka zůstanou ve vlastnictví Kraje Vysočina a plynárenská společnost si je bude pronajímat nebo zda dojde k jejich odkoupení do vlastnictví této společnosti. Po ekonomickém propočtu navrhuje GasNet, s.r.o. odkoupení do svého vlastnictví a navrhla uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s  navrhovanou kupní cenou 468 110 Kč, jejíž znění je obsahem materiálu RK-01-2019-57, př. 1 a  příloha smlouvy je obsahem materiálu RK-01-2019-57, př. 2.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že bez uzavření výše uvedené smlouvy společnost GasNet, s.r.o. nevydá souhlasné stanovisko k vydání územního rozhodnutí, navrhuje OM předloženou smlouvu o  podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a  o  budoucí kupní smlouvě uzavřít. Smlouva obsahuje předmět smlouvy, podmínky připojení, závazky k přípravě a realizaci plynárenského zařízení, podmínky převzetí plynárenského zařízení mezi investorem a zhotovitelem, ustanovení týkající se odstraňování vad apod.

Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem a Krajem Vysočina výše citovanou smlouvu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,  400 01 Ústí nad Labem, IČO:  27295567 a Krajem Vysočina smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí kupní smlouvě dle materiálů RK-01-2019-57, př. 1 a RK-01-2019-57, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz