Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-58: Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

RK-01-2019-58.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-01-2019-58
Název Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mrázková, V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a  právnickými osobami.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) na základě vlastního zjištění, na základě podnětů KSÚSV a na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zjistil, že pozemky par. č. 448/7 o  výměře 1580 m2 a par. č. 448/8 o výměře 180 m2 v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov, zastavěné silnicí  II/339 a pozemek par. č. 1761/10 o  výměře 31 m2 v k. ú. a obci Pacov, zastavěný silnicí III/1296,  jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad).

Pozemky uvedené v tomto materiálu získá Kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek.

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatně nabýt pozemky par. č. 448/7 o výměře 1580 m2 a par. č. 448/8 o výměře 180  m2 v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov  a pozemek par. č. 1761/10 o  výměře 31  m2 v k. ú. a obci Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. tříd.

Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a  těchto pozemků.

Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt uvedené pozemky z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemky budou vloženy do správy KSÚSV.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky par. č. 448/7 o výměře 1580 m2 a par. č.  448/8 o výměře 180 mv k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov a pozemek par. č.  1761/10 o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Pacov  z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz