Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-60: Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

RK-01-2019-60.pdf, RK-01-2019-60pr01.doc

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-01-2019-60
Název Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gy, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou.

Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. st. 413 o výměře 253 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Ledeč nad Sázavou, č.p. 378, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. Nemovitosti nabyl kraj do svého vlastnictví ke dni 19. 9. 2008 dle Smlouvy o  bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dodatkem Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou, byly nemovitosti předány do hospodaření školy a v katastru nemovitostí jsou vedeny na LV 272 pro k. ú. a obce Ledeč nad Sázavou. 

Škola výše uvedený objekt č.p. 378 v Ledči nad Sázavou již ke své činnosti nepotřebuje a objekt je nepotřebný pro vzdělávací potřeby jiných školských zařízení zřizovaných krajem. V měsíci září 2018 uplynula doba 10 let po kterou byl kraj vázán stanovenými podmínkami využití objektu včetně zákazu jeho zcizení, které byly uplatněny ČR - ÚZSVM, dle usnesení zastupitelstva kraje 0250/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007.

Návrh řešení

Budova č.p. 378 včetně pozemku par. č. st. 413 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou jsou využitelné v rámci projektu „Transformace Domova Háj II.“ Rekonstrukcí objektu zde vzniknou dvě komunitní domácnosti celkem pro 6 klientů Domova Háj, příspěvkové organizace, kterým zde bude poskytována služba chráněného bydlení. Kromě těchto domácností vznikne v rámci projektu "Transformace Domova Háj II." v Ledči nad Sázavou ještě domácnost se službou domov pro osoby se zdravotním postižením (dále „DOZP“) pro 6 klientů, dvě domácnosti DOZP pro 12  klientů ve Světlé nad Sázavou a tamtéž také zázemí pro management Domova Háj, p. o., sociálně terapeutická dílna a prostor pro denní aktivity klientů. Nový domov díky realizaci projektu získá celkem 24 klientů. Vyjmutí pozemku par. č. st. 413 o výměře 253 m2, zastavěná plocha a  nádvoří, jehož součástí je stavba Ledeč nad Sázavou, č.p. 378, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z hospodaření školy,  je nezbytná pro další přípravu projektu na který již byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je již připravována veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací.

Návrh usnesení předpokládá doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-01-2019-01 př. 1, kterým se vyjímá nemovitý majetek z hospodaření organizace.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-01-2019-60, př. 1, kterým se vyjímá nemovitý majetek z hospodaření organizace.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz