Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-61: Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK

RK-01-2019-61.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-01-2019-61
Název Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením 0119/02/2016/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Lesy České republiky, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací jako investorem stavby "III/03824 Jihlava, ul. R. Havelky - oprava", týkající se pozemku par. č. 59/4 v k.ú. Staré Hory, obec Jihlava dle materiálu ZK-02-2016-52, př. 1.

Tato smlouva měla být uzavřena v rámci Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny připravované stavby "III/03824 Jihlava, ul. R. Havelky - oprava". Jedním z dotčených pozemků byl pozemek par. č. 59/4 v k. ú. Staré Hory, obec Jihlava - pozemek pod částí mostního pilíře. Stavba se v současné době nepřipravuje a její realizace není aktuální. Silnice III/03824 - ulice Romana Havelky má být dotčena dalšími aktivitami a úpravami ze strany ŘSD ČR a statutárního města Jihlava a řešení včetně složitého odvodnění se projednává. Kraj Vysočina má zájem větší část této silnice převést do vlastnictví statutárního města Jihlava, protože ztratila význam silnice III třídy.

 

Návrh řešení

OM navrhuje rozhodnout o zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK, neboť uzavření připravené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti není aktuální. Měla být uzavřena pro doložení oprávnění realizovat stavbu pro správní úřady. Pro případné řešení narovnání majetkoprávního vztahu může být uzavřena přímo smlouva o zřízení služebnosti nebo realizován úplatný převod.

Usnesení předpokládá zrušit usnesení 0119/02/2016/ZK.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0119/02/2016/ZK.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz