Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-62: Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory

RK-01-2019-62.pdf, RK-01-2019-62pr01.xls

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-01-2019-62
Název Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
Zpracoval J. Říčan
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o projednání aktualizovaného seznamu budov v majetku kraje, které je vhodné řešit z hlediska snižování jejich energetické náročnosti s podporou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále také jen „OPŽP“).

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 6. 3. 2018 usnesením č. 0374/08/2018/RK schválila aktualizovaný seznam budov vhodných pro předložení do specifického cíle 5.1 OPŽP dle materiálu RK-08-2018-20, př. 1 a uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také „ORR“) a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také „OM“) v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje zahájit přípravu projektů do 100.  výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti radě kraje ke schválení. Aktualizovaný seznam nově obsahoval čtyři objekty Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon 3 (ODN 2,3), pavilon 7 (ODN1), pavilon 11 (budova ředitelství) a  pavilon 13 (lékárna). ORR ve spolupráci s OM zpracovaly projektovou žádost k objektu ředitelství, o jejímž podání bylo rozhodnuto radou kraje dne 9. 10. 2018 usnesením č.  1776/28/2018/RK, k objektu ODN 1, o jejímž podání bylo rozhodnuto radou kraje dne 16.  10.  2018 usnesením č. 1808/29/2018/RK, k objektu ODN 2,3, o jejímž podání bylo rozhodnuto radou kraje dne 13. 11. 2018 usnesením č. 2014/32/2018/RK, a k objektu lékárny, o  jejímž podání bylo rozhodnuto radou kraje dne 27. 11. 2018 usnesením č. 2148/34/2018/RK.

ORR ve spolupráci s OM připravil aktualizovaný přehled potenciálních projektů (budov) vhodných k předložení do specifického cíle 5.1 OPŽP viz materiál RK-01-2019-62, př. 1. Přehled je doplněn celkem o pět objektů. Jedná se o dva objekty Nemocnice Třebíč, (budova N - ředitelství a budova K -kuchyně), jeden objekt Nemocnice Nové Město na Moravě, (pavilon 2 – radiologie a stravovací provoz) a  dva objekty Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí (objekt starých dílen a objekt nových dílen ve Velkém Meziříčí). Objekty byly vybrány na základě vyhodnocení možných úspor z hlediska spotřeb energií, majetkových zájmů, stavebně-technického stavu a ekonomického hlediska. Zároveň bylo posuzováno, zda budovy předběžně vyhoví i po stránce podmínek OPŽP. U všech pěti objektů lze očekávat splnění podmínek OPŽP. Předpokládaná výše dotace je 35 % nebo 40 % způsobilých výdajů v závislosti na zateplení či nezateplení podlah. Předpokládané úspory energií jsou v rozsahu 42 - 50 %.

Ze seznamu byly odstraněny budovy sloužící pro vzdělávání žáků (celkem 12 objektů) z důvodu podmínky realizace nuceného větrání s rekuperací, které představuje technickou a finanční náročnost v době realizace projektů a poté v běžném provozu. Tyto objekty je nutné řešit v rámci krajského rozpočtu. V seznamu byla ponechána školská zařízení, kde předmětem zateplení je budova dílen, jelikož se nejedná o učebnu a systém nuceného větrání s rekuperací zde není pravidly OPŽP požadován.

V roce 2019 je naplánováno ze strany MŽP vyhlášení výzvy č. 121, která bude opět zaměřena na snížení energetické náročnosti veřejných budov, s termínem příjmu žádostí od 1. 3. 2019 do 3. 2. 2020.

Návrh řešení

ORR a OM navrhují Radě Kraje Vysočina schválit aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-01-2019-62, př. 1, dále navrhují u budov, které jsou vyznačeny v materiálu RK-01-2019-62, př. 1. jako vhodné do 121. výzvy, zahájit nezbytné kroky k přípravě projektové dokumentace a  doporučují Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina uvolnit odpovídající prostředky ve výši max. 2,5 mil. Kč na postupnou přípravu projektových dokumentací. Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k upřesnění rozsahu stavebních prací, které bude nutné na těchto budovách provést. Počet budov uvedených v materiálu RK-01-2019-62, př. 1 se do budoucna může měnit (zvýšit/snížit) o objekty vhodné k realizaci v rámci operačního programu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení. Schválené finanční prostředky budou použity na přípravu projektové dokumentace, na základě které dojde k upřesnění rozsahu stavebních prací. Předpokládaná výše dotace z OPŽP je 35% nebo 40% způsobilých výdajů.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s předloženým návrhem. Návrh je zpracován na základě analýzy a zohledňuje všechny podstatné faktory ovlivňující rozhodnutí v mezích aktuálního poznání. Doporučujeme ke schválení.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s přípravou projektů na zateplení dílen pro technické vzdělávání pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí, doporučuje však ještě prověřit zateplení dílny Strojírenská školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a pokud bude splňovat podmínky výzvy, zařadit ji přednostně do výzvy MŽP č. 121.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-01-2019-62, př. 1;

ukládá

v případě schválení finančních prostředků Zastupitelstvem Kraje Vysočina připravit projekty na budovách vyznačených v materiálu RK-01-2019-62, př. 1 jako vhodné do 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti ke schválení Radě Kraje Vysočina; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 2,5 mil Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz