Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-64: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-01-2019-64.pdf, RK-01-2019-64pr01.pdf , RK-01-2019-64pr02.pdf , RK-01-2019-64pr03.pdf , RK-01-2019-64pr04.pdf , RK-01-2019-64pr05.pdf , RK-01-2019-64pr06.pdf , RK-01-2019-64pr07.pdf , RK-01-2019-64pr08.pdf , RK-01-2019-64pr09.pdf , RK-01-2019-64pr10.pdf , RK-01-2019-64pr11.pdf , RK-01-2019-64pr12.pdf , RK-01-2019-64pr13.pdf , RK-01-2019-64pr14.pdf , RK-01-2019-64pr15.pdf , RK-01-2019-64pr16.pdf , RK-01-2019-64pr17.pdf , RK-01-2019-64pr18.pdf , RK-01-2019-64pr19.pdf , RK-01-2019-64pr20.pdf , RK-01-2019-64pr21.pdf , RK-01-2019-64pr22.pdf , RK-01-2019-64pr23.pdf , RK-01-2019-64pr24.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-01-2019-64
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 24
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatků a Dohod ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a  Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-01-2019-64, př. 9, RK-01-2019-64, př. 10, RK-01-2019-64, př. 11, RK-01-2019-64, př. 12, RK-01-2019-64, př. 13, RK-01-2019-64, př. 14 a RK-01-2019-64, př. 15. V pěti případech se jedná o změnu typu zdroje tepla, ve dvou případech se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Kraj vyslovil v případě žádosti o změnu smlouvy dle materiálu RK-01-2019-64, př. 9 souhlas s převodem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla, usnesením č. 2022/32/2018/RK. Z důvodu úmrtí původního příjemce je s novým příjemce uzavřena pouze dvoustranná Dohoda. V případě žádosti o změnu smlouvy dle materiálu RK-01-2019-64, př. 10 se jedná o změnu smluvní strany z důvodu úmrtí původního příjemce dotace, kdy v dědickém řízení se stal žadatel o převod smlouvy podílovým spoluvlastníkem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zjistil v jednom případě vlastní činností u příjemce dotace na výměnu zdroje tepla porušení čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace, Smlouva tvoří materiál RK-01-2019-64, př. 3. Porušení uvedeného článku spočívalo v darování nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla, bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina. Příjemci byla za toto porušení smlouvy stanovena finanční oprava 5 % z poskytnuté dotace v souladu se sazebníkem schváleným Radou Kraje Vysočina dne 26. 6. 2018 usnesením č.  1240/19/2018/RK. Příjemce požadovanou částku uhradil a zajistil souhlas nového vlastníka nemovitosti s plněním povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace, spočívající v podpisu návrhu dohody o převzetí závazků původního příjemce novým vlastníkem nemovitosti viz materiál RK-01-2019-64, př. 18.

Výše popsané žádosti o podstatnou změnu Smlouvy, které tvoří materiál RK-01-2019-64, př. 9, RK-01-2019-64, př. 10, RK-01-2019-64, př. 11, RK-01-2019-64, př. 12, RK-01-2019-64, př. 13, RK-01-2019-64, př. 14 a RK-01-2019-64, př. 15, a výše popsané pochybení příjemce, nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky k těmto Smlouvám. 

Na dofinancování změn typů instalovaných zdrojů tepla, při kterých bude docházet k navýšení dotace oproti původní Smlouvě o poskytnutí dotace, bude v krajním případě využito části finanční rezervy, kterou schválilo dne 9. 5. 2017 na svém jednání Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0223/03/2017/ZK. K této problematice si Odbor regionálního rozvoje vyžádal stanovisko Ministerstva životního prostředí ve vazbě na uznávání indikátoru financovaného jak ze zdrojů EU, tak z rozpočtu kraje. Toto stanovisko je součástí materiálu RK-01-2019-64, př. 24.

V případě, že by žádostem o změnu typu zdroje nebylo vyhověno, hrozilo by riziko odstoupení od Smlouvy ze strany příjemců dotace a nenaplnění indikátoru projektu, který je stanoven na 2486  výměn.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám, dle materiálů RK-01-2019-64, př. 19, RK-01-2019-64, př. 20, RK-01-2019-64, př. 21, RK-01-2019-64, př. 22 a RK-01-2019-64, př. 23 a dále navrhuje uzavřít Dohody dle materiálů RK-01-2019-64, př. 16, RK-01-2019-64, př. 17, RK-01-2019-64, př. 18. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-01-2019-64, př. 1, RK-01-2019-64, př. 2, RK-01-2019-64, př. 3, RK-01-2019-64, př. 4, RK-01-2019-64, př. 5, RK-01-2019-64, př. 6, RK-01-2019-64, př. 7 a  RK-01-2019-64, př. 8.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz