Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-65: Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti v roce 2018

RK-01-2019-65.pdf, RK-01-2019-65pr01.PDF

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-01-2019-65
Název Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti v roce 2018
Zpracoval I. Fryšová, I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o informaci o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava (dále jen „ERDV“) v roce 2018.

Usnesením č. 0343/04/2012/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2). ERDV byl slavnostně založen 30. 6. 2012. 

V rámci rotujícího předsednictví 7 partnerských regionů předsedal v roce 2018 Evropskému regionu Dunaj-Vltava Kraj Vysočina, který převzal předsednictví od Dolního Bavorska v lednu 2018.

Na základě politické shody všech partnerských regionů bylo tématem vysočinského předsednictví téma „ERDV jako aktivní a soudržný region“. V rámci naplňování tohoto tématu se aktivity zaměřovaly především na komunitně vedený místní rozvoj malých obcí, opomenuto nebylo ani zaměření na širokou veřejnost.

 

1. „ERDV jako aktivní a soudržný region“

 

V rámci realizace ročního tématu připravil Kraj Vysočina jako předsedající region ERDV ve spolupráci s jednotlivými strukturami ERDV tato opatření:

 

 • Soutěž „Vesnice ERDV 2018“ (1. pol. 2018) – každý region nominoval obec do 3 tis. obyvatel, která je dle jeho názoru příkladem dobré praxe v komunitním rozvoji – 7 obcí bylo navzájem porovnáváno a vítěz soutěže získal ocenění „Vesnice ERDV roku 2018“ ve formě skleněné plastiky – o každé ze 7 nominovaných obcí byl natočen cca 3 minutový dvojjazyčný medailonek, který dále slouží pro její prezentaci. Každé obci bylo navíc uděleno čestné uznání za oblast, ve které v porovnání s ostatními nejvíce vyniká. Kraj Vysočina prezentovala obec Heřmanov, která byla oceněna za péči o zachování tradic. Celkovým vítězem se stala dolnorakouská obec Langau.
 • Středoškolská studentská soutěž „Návrh uměleckého ocenění charakterizující Evropský region Dunaj-Vltava“ (1. pol. 2018) – dvoukolová soutěž (regionální a mezinárodní kolo), vítězové regionálních kol získali jako odměnu voucher na maximálně dvoutýdenní odbornou stáž v jiném partnerském regionu v hodnotě 2 000 €, dle vítězného návrhu bylo vyrobeno konkrétní ocenění, které bylo předáno vítězi „Vesnice ERDV 2018“. Celkovou vítězkou soutěže se stala studentka druhého ročníku Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou, Adéla Čapkovou. Dalším vedlejším efektem této aktivity jsou nově vznikající partnerství podobně zaměřených odborných škol v rámci ERDV.
 • Čistý Evropský region Dunaj-Vltava (celoročně) – jednotlivé regiony se v průběhu roku připojovaly, případně i jinak podporovaly regionální akce na podporu a propagaci čistého životního prostředí (Čistá Vysočina, Ukliďme Česko, Ramadama, Hui Pfui atd.)
 • Evropský den sousedů (květen) - prezentace ERDV v rámci akcí na podporu sousedských vztahů a to i přeshraničních, případně organizace vlastních akcí k tomuto tématu v regionech.
 • Vzdělávací cesty starostů a angažovaných obyvatel po příkladech dobré praxe v  komunitním rozvoji malých obcí (září 2018) – obou podzimních cest (rakousko-bavorské regiony, české regiony) se účastnilo přes 40 zástupců obcí z celého ERDV, cesty byly velice pozitivně hodnoceny jak samotnými účastníky, tak prezentujícími se obcemi (11) a  dalšími organizacemi (3 firmy, 5 spolků). V rámci cesty po českých regionech se prezentovaly příklady dobré praxe obce Křižánky a Vepříkov.
 • Evropský den jazyků (27. 9., celoročně) – pro ERDV již tradiční aktivity, kdy jednotlivé regiony sami organizují akce, nebo se připojují k již probíhajícím akcím na podporu výuky jazyka sousedů (čeština, němčina)
 • Evropský den seniorů (1. 10.) – prezentace aktivit ERDV nové cílové skupině, jejíž podíl na celkovém obyvatelstvu ERDV neustále narůstá.
 • Výroční konference ERDV (říjen 2018) – tematické zaměření na komunitní rozvoj měst a  obcí na území ERDV, shrnutí dosavadních aktivit ERDV, představení nového tematického směřování, vyhlášení výsledků obou soutěží – 8 desítek účastníků jak z řad zástupců regionů, místních samospráv ale i angažovaných obyvatel ERDV.

 

 2. Další rozvoj ERDV

 

ERDV průběžně sleduje možná témata dalšího rozvoje. V průběhu roku 2018 bylo strukturami ERDV navrženo a politiky následně odsouhlaseno jako nové střednědobé téma pro ERDV: „ERDV – region pro společnost 4.0“ s podtématy „Průmysl 4.0“, „Zdravotnictví“ a  „Cestovní ruch“. Téma souvisí především s aktuálními globálními trendy digitalizace a  automatizace a jejich vlivem na vybrané společensko-vědní oblasti (výzkum, průmysl, vzdělávání, zdravotnictví, cestovní ruch atd.). Konkrétní oblasti byly vybrány regiony s ohledem na jejich kompetence a možností realizace projektů v dané oblasti.

 

V souvislosti s dalším rozvojem ERDV byla diskutována také možnost transformace ERDV do právní formy na tzv. Evropské seskupení pro územní spolupráci (tzv. „ESÚS). V souvislosti s touto otázkou proběhly dvě jednání (jedna na politické a jedna na úřednické úrovni) se zástupci institucí EU v Bruselu, jejichž cílem byla diskuze o případných přínosech transformace (upevnění postavení ERDV vůči Evropské komisi a pravděpodobná možnost snazšího přístupu k finančním zdrojům EÚ na realizaci aktivit a projektů ERDV). Rovněž byla zpracována analýza stávajících ESÚS v Evropě. Téma bude nadále sledováno a s cílem získat pozitivní i negativní informace z praxe bude v první polovině roku 2019 zorganizována návštěva do ESUS s podobným tematickým zaměřením jako má ERDV a podobným složením ESÚS.

 

3. Znalostní platformy

 

Do roku 2017 bylo těžiště práce ERDV spatřováno v činnosti 7 znalostních platforem (Věda a  výzkum, Vysoké školy, Firmy a klastry, Trh práce, Doprava, Energetika, Cestovní ruch). V rámci platforem vznikla řada zajímavých projektů spolufinancovaných především z programů Evropské územní spolupráce. Realizátory projektů mimo členů ERDV jako takových, byly především organizace vysílající své experty do těchto znalostních platforem. 

Od roku 2017 dochází ve většině znalostních platforem k mírnému útlumu činnosti (např. z důvodu vyčerpání alokace na danou oblast v rámci program EÚS apod.).  Platformy přesto na odborné úrovni nadále plní funkci informační, síťovací a propagační. Setkávají se s různou četností a spolupodílí se na organizaci řady odborných mezinárodních akcích (Bavorsko-česká burza firem, Cross Border Award, Bavorsko-české kongresy malých a středních firem, odborné konference na vysokých školách apod.). Informace o těchto akcích jsou pravidelně zprostředkovávány také subjektům z Kraje Vysočina, které jsou na akce zdarma zvány. 

Nové střednědobé téma (viz výše), které bylo vybíráno tak, aby se na realizaci nových projektů mohly podílet samy jednotlivé partnerské regiony, si vyžádalo drobné organizační změny ve strukturách ERDV, konkrétně v činnosti znalostních platforem. Téma obsahově koresponduje s tématy většiny dosavadních znalostních platforem, nově navíc vzniká znalostní platforma, která se bude věnovat tématu zdravotnictví.

Znalostní platformy se budou na naplňování nového střednědobého tématu podílet od roku 2019 následujícím způsobem (se zapojením odborníků ze všech členských regionů):

 

„ERDV – pro společnost 4.0“

 1. Podtéma „Průmysl 4.0“
  • Horní Rakousko – zaměření na oblast kvalifikace pro podniky, především v oblasti digitalizace
  • Dolní Bavorsko – zaměření na propojení vysokých škol a podniků
  • Horní Falc – zaměření na přeshraniční propojení start-up-podniků
  • Kraj Vysočina – zaměření na propojení středních škol a podniků (především technické obory)
  •  
 1. Podtéma zdravotnictví
  • Dolní Rakousko – zaměření na optimalizaci přístupu obyvatelstva k přeshraničnímu zajištění zdravotnických služeb
  • Horní Falc – zaměření na nové technologie v oblasti zdravotnictví
 1. Cestovní ruch
  • Jihočeský kraj – využití nových moderních technologií pro měření a optimalizaci služeb v oblasti cestovního ruchu
  • Plzeňský kraj – gastroturistika

    

Dosavadní znalostní platformy Doprava (garantují Jižní Čechy) a Energetika (garantuje Dolní Rakousko) se prozatím do realizace nového tématu zapojovat nebudou. Z důvodu možného budoucího zapojení však ve struktuře ERDV zůstávají a prozatím plní především funkci síťovací a informační.

 

 4. Skupina práce s veřejností a regionální kontaktní místa

 

Zástupci regionálních kontaktních míst, kteří jsou zároveň členy pracovní skupiny „Práce s veřejností“ ERDV, připravili v roce 2018 novou publikaci s názvem „28 nejhezčích jednodenních výletů pro pěší“, která představuje 4 nejzajímavější stezky z každého ze 7  partnerských regionů. Publikace bude v regionech představena v průběhu roku 2019. V přípravě je letní doprovodná soutěž, k dispozici budou nové tematické propagační předměty. 

Zástupci jednotlivých regionálních kontaktních míst pak prezentovali ERDV na řadě akcí pro širokou veřejnost. Jednalo se především o cestovně ruchové veletrhy jako např. Veletrh tří zemí Pasovské jaro, veletrh ITEP nebo Zemi živitelku. Dále to byly různé akce spojené s  cykloturistikou, veletrhy regionálních produktů a různé regionální akce vhodné k propagaci ERDV v jednotlivých regionech. 

V průběhu roku 2018 byl dokončen redesign webových stránek ERDV (www.evropskyregion.cz) a nově se začala používat společná facebooková stránka https://www.facebook.com/EuroparegionDonauMoldauEDM/.

 

 

 5. ERDV v Kraji Vysočina

 

Prezentace ERDV v Kraji Vysočina v souvislosti s činností znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh, kterou Kraj Vysočina garantuje:

  • veletrh pracovních příležitostí JobStart na Vysoké škole polytechnické Jihlava (listopad 2018)
  • středoškolský Veletrh mezinárodních příležitostí (1. pol. roku 2018)
  • konference Cestovní ruch jako křižovatka poznatků na VŠPJ (únor 2018),

   atd.

    

   Nejen v souvislosti s aktivitami předsednictví bylo ERDV v Kraji Vysočina prezentováno na řadě akcí, které byly určeny převážně pro širokou veřejnost:  

  • Čistá Vysočina - duben 2018
  • Klimatour – červen 2018
  • Svátek sousedů – květen 2018
  • Evropský den jazyků – září 2018
  • Proletí století - září 2018
  • Den seniorů – říjen 2018
  • Konference dobré praxe – říjen 2018

   a další.

 

Marketingová roční zpráva ERDV za rok 2018 je uvedena přílohou RK-01-2019-65, př. 1.

Návrh řešení

Kraj Vysočina předal předsednictví ERDV na rok 2019 Hornímu Rakousku na jednání Politického grémia ERDV 9.1. 2019 v Kamenici nad Lipou.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-01-2019-65.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2018 dle materiálu RK-01-2019-65.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz