Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-66: Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik

RK-01-2019-66.pdf, RK-01-2019-66pr01.doc , RK-01-2019-66pr02.xls

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-01-2019-66
Název Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
Zpracoval O. Sklenář, R. Šedivý, E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ, ATCZ1 (dále jen Projekt) v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (dále jen Program), kde je Kraj Vysočina vedoucím partnerem projektu a s tím spojené navýšení rozpočtu.

Usnesením č. 0530/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554  500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ; rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v  rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 2“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu a rozhodlo o uzavření Dohody o spolupráci mezi partnery projektu.

Projekt byl schválen pro období realizace 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019. Je však pozitivně vnímán jak v Rakousku, tak v České republice a během jeho implementace vznikla potřeba prodloužení realizace Projektu, a to do konce současného programovacího období, tedy do 31. 12. 2022. Vzhledem k novým výzvám, které s sebou přináší nové programovací období 2021-2027, je nutné v rámci projektu realizovat aktivity na toto období zaměřené. Nový cíl projektu souvisí s  identifikací potřeb, zjištění potenciálů, témat a absorpční kapacity území pro budoucí programové období. Popis aktivit probíhajícího projektu je uveden v materiálu RK-01-2019-66, př. 1, který byl schválen na jednání RK usnesením 1100/19/2015/RK.

Partnery projektu jsou Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Země Horní Rakousko, Město Vídeň, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional.GmbH. Navýšení rozpočtu projektu bude činit max. 50  000 €. Spolufinancování krajem je ve výši 5 000 €, tj. 125 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje), neboť v rámci Programu je garantováno proplacení způsobilých výdajů projektu z 85 % z  Evropského fondu pro regionální rozvoj – EFRR a 5 % ze státního rozpočtu České republiky). Obdobné navýšení rozpočtu je realizováno také u ostatních partnerů projektu.

V rámci implementační struktury Programu plní české kraje (Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a  Kraj Vysočina) a rakouské země (země Dolní Rakousko, země Horní Rakousko a město Vídeň) roli tzv. regionálních koordinátorů, kteří zabezpečují aktivní koordinaci a informovanost veřejných i soukromých subjektů na obou stranách hranice s cílem podpořit efektivní a  udržitelnou spolupráci stávajících i potenciálních přeshraničních komunit a institucí ve společném přeshraničním regionu.

Jedním z nástrojů pro podporu přeshraniční regionální spolupráce je realizace společných projektových záměrů a aktivit v nejrůznějších tematických oblastech prostřednictvím Programu. Úkolem regionálních koordinátorů je mimo jiné koordinovat společné přeshraniční aktivity, aby byly v souladu s evropskými strategiemi a zároveň naplňovaly základní a zásadní strategie jednotlivých regionů v kontextu společného přeshraničního území. Projekt napomáhá k rozvoji společného regionu zejména nastartováním nových a inovativních činností, na něž je možno využít finanční prostředky ze strukturálních fondů.  Jedná se o individuální projekty, které jsou koncipované formou partnerství a síťování, ve spolupráci s dalšími zapojenými organizacemi. Cílem projektu je podpořit aktivní, trvalou a efektivní přeshraniční spolupráci mezi veřejnými i  soukromými subjekty z obou stran hranice, která zajistí účinné naplňování společných strategií, jako např. Strategie 2020, Podunajská strategie, společné přeshraniční strategie mezi Rakouskem a Českou republikou (Centrope, strategie Euroregionu Dunaj – Vltava) a strategie jednotlivých regionů.

Po odsouhlasení změn jednotlivých projektových partnerů ze strany kontrolního orgánu (Centrum pro regionální rozvoj ČR) požádá vedoucí partner projektu, Kraj Vysočina, za všechny partnery o  prodloužení realizace projektu. Tato změna bude projednávána na zasedání Monitorovacího výboru v březnu 2019.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o změnu projektu dle materiálů RK-01-2019-66, př. 1 a RK-01-2019-66, př. 2 a doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit navýšení rozpočtu projektu Connecting Regions AT-CZ spojené s prodloužením jeho realizace do 31. 12. 2022 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 5 000 €, tj. 125 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč) a schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení, podíl kraje se očekává ve výši 10% z celkových výdajů projektu připadajících na Kraj Vysočina.

Grémium ředitele

Grémuim ředitele souhlasí s navýšením rozpočtu v souvislosti s prodloužením projektu.

Návrh usnesení rozhoduje

podat žádost o změnu projektu dle materiálů RK-01-2019-66, př. 1 a RK-01-2019-66, př. 2 za podmínky, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit navýšení rozpočtu projektu Connecting Regions AT-CZ spojené s prodloužením jeho realizace v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika do 31. 12. 2022, se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 5 000 €, tj. 125 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč), kde Kraj Vysočina plní roli vedoucího partnera;
  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz