Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-67: Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina

RK-01-2019-67.pdf, RK-01-2019-67pr01.pdf , RK-01-2019-67pr02.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-01-2019-67
Název Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
Zpracoval L. Šestáková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o projednání žádosti o podporu spolku KOUS Vysočina, z. s. se sídlem Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 (dále jen „KOUS“), který v Kraji Vysočina zajišťuje koordinaci a  kontakt s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“).

KOUS se obrátil na Kraj Vysočina (dále jen „Kraj“) s žádostí o podporu. V roce 2018 mu byla usnesením č. 0532/04/2018/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu „Krajské koordinační a servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 1; uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-72, př.  2; schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 o  částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000  Kč) poskytnuta dotace na provoz ve výši 350 000 Kč.

Žádost o podporu na rok 2019 ve výši 350 000 Kč byla doručena kraji dne 19. 12. 2018 a týká se podpory Krajského koordinačního a servisního střediska pro NNO v Kraji Vysočina v roce 2019. Žádost obsahuje všechny náležitosti a je obsahem materiálu RK-01-2019-67, př. 1.

KOUS, jako významný partner Kraje, úzce spolupracuje s jednotlivými odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina a samosprávou Kraje při předávání informací z úrovně Kraje mezi nestátní neziskové organizace, zajišťuje sběr informací a požadavků od NNO a prezentuje je na pravidelných setkáních s pracovníky Kraje, organizuje pro NNO z Kraje Vysočina vzdělávací semináře a zajišťuje poradenství a metodickou podporu. Členové KOUS jsou také volenými zástupci NNO Kraje Vysočina v orgánech a pracovních skupinách, které působí jak na úrovni Kraje, tak na národní úrovni (Pracovní skupina pro NNO při Asociaci NNO ČR). V roce 2010 Kraj s KOUS uzavřel Dohodu o spolupráci, jejíž nedílnou součástí je též Akční plán, který je každoročně vyhodnocován.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy s KOUS Vysočina, z. s. dle materiálu RK-01-2019-67, př. 2.

Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, v kapitole Regionální rozvoj je počítáno s finančními prostředky na poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč. Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis je doložena čestným prohlášením KOUS dle materiálu RK-01-2019-67, př. 1.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem na poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s dotací na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina.                                                              

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor životního prostředí a zemědělství k navrhovanému řešení nemáme připomínek.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je počítáno s částkou 350 000 Kč na poskytnutí dotace pro KOUS Vysočina, z. s.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02785.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci akce „Krajské koordinační a  servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-01-2019-67, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-67, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz