Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-68: Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

RK-01-2019-68.pdf, RK-01-2019-68pr01.pdf , RK-01-2019-68pr02.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-01-2019-68
Název Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval L. Šestáková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o projednání žádosti o podporu NNO v Kraji Vysočina prostřednictvím spolku KOUS Vysočina, z. s. se sídlem Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 (dále jen „KOUS“), který v Kraji Vysočina zajišťuje koordinaci a kontakt s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“).

KOUS se obrátil na Kraj Vysočina (dále jen „Kraj“) s žádostí o Mimořádnou podporu pro projekty NNO z Kraje Vysočina. V roce 2018 mu byla usnesením č. 0531/04/2018/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci projetu „Malé granty 2018, mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 1; uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 2.) poskytnuta dotace na grantovou podporu NNO ve výši 300 000 Kč.

Žádost o podporu na rok 2019 byla doručena odboru regionálního rozvoje dne 19.  12.  2018. Žádost obsahuje všechny náležitosti. Cílem této podpory pro NNO v Kraji je podpora aktivit, do nichž je zapojena veřejnost, které jsou zaměřené na udržitelný rozvoj životního prostředí a které slouží k propagaci Kraje Vysočina.

Výše podpory jednotlivých NNO je maximálně 5 000 Kč na jednu žádost.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS dle materiálu RK-01-2019-68, př. 1 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu s KOUS Vysočina, z. s. dle materiálu RK-01-2019-68, př. 2.

Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis byla ověřena a doložena ze strany KOUS čestným prohlášením.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s poskytnutím dotace na podporu drobných projektů NNO.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty kraje počítáno s částkou 300 000 Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k materiálu připomínky.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor životního prostředí a zemědělství

K navrhovanému řešení nemáme připomínky.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02786.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci akce „Malé granty 2019 projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-01-2019-68, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-68, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz