Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-69: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2019

RK-01-2019-69.pdf, RK-01-2019-69pr01.doc

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-01-2019-69
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2019
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu technického zhodnocení, oprav nebo dovybavení budov základních škol umístěných v obcích kraje s maximální podporou 120 tis. Kč na jeden projekt. Cílem navrhovaného programu je zajistit odpovídající zázemí pro povinnou školní docházku na území Kraje Vysočina tak, aby odpovídalo hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu žáků školního věku. Záměrem programu je udržet kapacity stávajících základních škol a zároveň zlepšit jejich prostředí a vybavenost.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 4 mil. Kč na podporu technického zhodnocení, oprav nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách základních škol dle materiálu RK-01-2019-69, př. 1. Oproti roku 2018 nedošlo ve Výzvě Programu k věcným změnám.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor regionálního rozvoje navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02727.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem NAŠE ŠKOLA 2019.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko výboru bude doplněno po jeho jednání 14. 1. 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje

  • vyhlásit Program „NAŠE ŠKOLA 2019“ dle materiálu RK-01-2019-69, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz