Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-71: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019

RK-01-2019-71.pdf, RK-01-2019-71pr01.pdf

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-01-2019-71
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019
Zpracoval L. Vondrová, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství určeného pro právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, tj. nestátní neziskové organizace s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství, zabývajících se činnostmi spojenými s prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů a uváděním zemědělských produktů na trh či subjektů v pěstitelské a chovatelské zájmové činnosti, a to z důvodu zajištění jejich vyšší konkurenceschopnosti.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 1 mil. Kč na podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství určeného pro právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům. Účelem je zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství, zabývajících se činnostmi spojenými s prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů a uváděním zemědělských produktů na trh či subjektů v pěstitelské a chovatelské zájmové činnosti, a to z důvodu zajištění jejich vyšší konkurenceschopnosti, a také skutečnosti, že agrární sektor je třeba přiblížit široké veřejnosti. Cílem je seznámit širokou veřejnost s kvalitními zemědělskými produkty, zvýšit zájem o tuto oblast, představit chovatelské a pěstitelské úspěchy a tím vzbudit zájem o kvalitní potraviny a krátké dodavatelské řetězce.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor životního prostředí a zemědělství bude navrhovat zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení:

Matějek Josef (člen Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina)

Švec Pavel, Ing. (místopředseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina)

Veleba Jan, Ing. (předseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina)

Hyský Martin, Ing. Bc .(Kraj Vysočina).

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02736  

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Zemědělské akce 2019.

Zemědělská komise

Stanovisko zemědělské komise bude předloženo na stůl na RK, z důvodu termínu jednání Komise dne 14. 1. 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ dle materiálu RK-01-2019-71, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz