Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-72: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019

RK-01-2019-72.pdf, RK-01-2019-72pr01.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-01-2019-72
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019
Zpracoval J. Bartoš, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu činností směřujících ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) určeného pro vlastníky lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa s maximální podporou 500 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 v objemu 7,5 mil. Kč na použití vhodného reprodukčního materiálu k obnově lesa, ochranu a potřebnou péči o lesní porosty nebo výchovu lesních porostů.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Hospodaření v lesích 2019.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02739.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 dle materiálu RK-01-2019-72, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz