Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-73: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „ČISTÁ VODA 2019“

RK-01-2019-73.pdf, RK-01-2019-73pr01.doc

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-01-2019-73
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „ČISTÁ VODA 2019“
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem určeného pro obce, svazky obcí a vybrané právnické osoby s maximální podporou 300 tis. Kč.

Účelem Programu je přispět ke zvýšení úrovně zásobování obyvatel kraje pitnou vodou v odpovídající jakosti a množství (v podprogramu A), podílu čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů a snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových nebo podzemních vod (v podprogramu B) a úrovně ochrany před povodněmi nebo suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů (v podprogramu C).

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 7 mil. Kč v oblasti vodního hospodářství dělený na 3 podprogramy. V podprogramu A se jedná o podporu generelů nebo projektových dokumentací (např. pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení nebo pro provedení stavby) řešící opatření v oblasti zásobování pitnou vodou - výstavbu nebo intenzifikaci vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, armaturní šachty, apod.). V podprogramu B se jedná o podporu generelů nebo projektových dokumentací (např. pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení nebo pro provedení stavby) řešící opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod - výstavbu nebo intenzifikaci stokových (kanalizačních) systémů pro veřejnou potřebu odvádějících odpadní vody a sloužících veřejné potřebě (pouze v případě, že bude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace), výstavbu nebo intenzifikaci ČOV pro veřejnou potřebu nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství. V podprogramu C se jedná o podporu projektových dokumentací (např. pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení nebo pro provedení stavby) řešící ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo řešící zadržení vody v krajině (výstavba nebo úprava vodních děl sloužící povodňové ochraně, výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží, zvýšení bezpečnosti stávajících vodních nádrží, úprava koryt vodních toků) a podporu hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z veřejných vodovodů z důvodu nedostatečné kvantity nebo kvality vody ve stávajících vodních zdrojích.

Přílohou č. 1 tohoto materiálu je návrh výzvy programu.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený Program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02742.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Čistá voda 2019.

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina dne 8. 1. 2019 projednala návrh grantového programu „Čistá voda 2019“ dle materiálu RK-01-2019-73, př. 1.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „Čistá voda 2019“ dle materiálu RK-01-2019-73, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz