Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-75: Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)

RK-01-2019-75.pdf, RK-01-2019-75pr01.doc , RK-01-2019-75pr02.doc , RK-01-2019-75pr03.doc , RK-01-2019-75pr04.doc

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-01-2019-75
Název Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
Zpracoval M. Fryš, B. Švíková, J. Joneš, J. Klečanský
Předkládá E. Horná
Počet příloh 4
Popis problému

Usnesením rady kraje 1280/23/2016/RK ze dne 12. 7. 2016 bylo odboru životního prostředí a zemědělství, uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o EIA“). Současně bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“). Dále bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), v procesech projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a vyhlašování zvláště chráněných území včetně lokalit Natura 2000.

V uvedených případech bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo podávat o činnosti pololetní zprávy radě kraje. Tento text předmětného usnesení je v příloze č. 4 tohoto materiálu.

Návrh řešení

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Podle zákona o EIA zajišťoval odbor životního prostředí a zemědělství v období červenec – prosinec 2018 úkoly kraje jak v přenesené působnosti, tak na základě výše zmíněného usnesení i v samostatné působnosti. V samostatné působnosti to bylo u záměrů vedených Ministerstvem životního prostředí. Jednalo se o pět záměrů, které jsou včetně jejich současné fáze posuzování uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu. Za hodnocené období nebyl radě kraje předložen žádný záměr jako regionálně významný. Dle charakteru posuzovaného záměru jsou odborem životního prostředí a zemědělství kontaktovány příslušné odbory s žádostí o vyjádření. Odbor životního prostředí a zemědělství ve sledovaném období zajišťoval činnosti dle zákona o EIA u 40 záměrů (z toho vydal 22 závěrů zjišťovacích řízení, jedno závazné stanovisko, u jednoho záměru probíhá posuzování ve fázi dokumentace, u 4 záměrů probíhá zjišťovací řízení, u 6 záměrů na žádost oznamovatele posuzování ukončil, k podlimitním záměrům vydal 6 sdělení). Z předložených záměrů se nejčetněji vyskytovaly: stavby pro chov hospodářských zvířat, stavby a rekonstrukce silnic, skladové a obchodní komplexy, odpadová zařízení. Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (pod kódy  VYS858 – VYS860, VYS867, VYS922, VYS928 – VYS956). V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a všechny procesní písemnosti včetně podlimitních záměrů.

 

Posuzování plánů a koncepcí (SEA)

V uvedeném období byly též odborem životního prostředí a zemědělství zajišťovány úkoly v samostatné působnosti dle zákona o EIA při posuzování územních plánů a koncepcí z hlediska vlivů na životní prostředí.

Jednalo se o 33 návrhů zadání a změn územních plánů, které jsou uvedeny v celostátním informačním systému SEA na internetové stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_upsz pod kódy: VYS723F - VYS750F, včetně VYS687F, VYS500F, VYS423F, VYS533F, VYS023F a dále 17 stanovisek k obsahům změn územních plánů ve zkráceném postupu.

Dále byly hodnoceny 3 koncepce posuzované Ministerstvem životního prostředí:  Úprava aktivit SC3.1 v rámci revize č. 5 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (kód MZP260K); Revize Operačního programu Životní prostředí - OP ŽP Verze 13.0 (EK 5.0) (kód MZP261K); Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (kód MZP262K).

Krajský úřad Kraje Vysočina hodnotil z hlediska strategického posouzení vlivů na životní prostředí 2 koncepce: Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2020 (kód - VYS025K) a Plán udržitelné městské mobility Jihlavy (kód - VYS024K).

Podklady k posuzovaným koncepcím jsou k dispozici v informačním systému na internetové stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce (pod uvedenými kódy). Z důvodu uvedení odkazů na internetové stránky, není vytvořena další příloha materiálu RK na přehled koncepcí a plánů v procesu SEA.

Za hodnocené období nebyly odborem životního prostředí a zemědělství vyhodnoceny žádné posuzované územní plány a koncepce jako rozporné.

 

Ochrana přírody a krajiny

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny zastupoval odbor životního prostředí a zemědělství Kraj Vysočinu v samostatné působnosti v procesech projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a vyhlašování zvláště chráněných území. Jedná se o případy, kdy je kraj dotčeným územním samosprávným celkem v rámci procesů vedených:

a) jinými orgány ochrany přírody (tj. Ministerstvem životního prostředí či příslušnými regionálními pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Správami chráněných krajinných oblastí);

b) Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

V příloze č. 2 tohoto materiálu jsou uvedena oznámení o možnosti seznámit se s návrhy plánů péče a dále oznámení o záměrech na vyhlášení zvláště chráněných území, která kraj ve sledovaném období obdržel v samostatné působnosti. V příloze č. 2 tohoto materiálu je uveden vždy též odkaz na internetové stránky portálu veřejné správy s dalšími podklady a informacemi z oznámení.

O těchto oznámeních je průběžně informován příslušný resortní radní na pravidelných poradách odboru. Za dané období nebylo odborem životního prostředí a zemědělství vyhodnoceno žádné obdržené oznámení jako problematické a odbor neuplatnil připomínky.

 

Integrovaná prevence (IPPC)

Podle zákona o integrované prevenci (IPPC), bylo v období červenec - prosinec 2018 odborem životního prostředí a zemědělství vedeno celkem 35 správních řízení, kde byl Kraj Vysočina dotčeným územně samosprávným celkem. Jednalo se o jedno nové integrované povolení, jednu podstatnou změnu a 33 nepodstatných změn v provozu zařízení. Nepodstatnou změnou se řeší zejména aktuální změny v provozu zařízení a provozních řádů. Podrobný přehled řízení je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu.

Celkový přehled posuzovaných zařízení je uvedený v informačním systému integrované prevence na internetu na adrese https://www.mzp.cz/ippc. V informačním systému jsou k dispozici též podstatné části podkladů a zákonem stanovené procesní písemnosti včetně rozhodnutí.

O podstatných nových záměrech je v rámci samostatné působnosti vždy informován resortní radní, dále jsou elektronicky informováni kontaktní pracovníci dotčených odborů na zhodnocení, zda uvedený záměr není v rozporu s programy rozvoje kraje. Žádný záměr se neukázal natolik regionálně závažný či problematický, aby jej bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o dalším postupu v samostatné působnosti.

 

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 15. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz