Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-76: Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

RK-01-2019-76.pdf, RK-01-2019-76pr01.doc , RK-01-2019-76pr02.doc , RK-01-2019-76pr03.pdf

Číslo materiálu 76
Číslo jednací RK-01-2019-76
Název Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mikyna, I. Olšanová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) předkládá žádosti města, městyse a  obcí Kraje Vysočina o schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“).

Jedná se o projednání 10 žádostí o změnu PRVKUK z celkem 13 podaných. Žádosti lze rozdělit na dvě oblasti. Jedna oblast se týká změny navržených opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, zejména zajištění kvality a množství dodávané pitné vody pro obyvatele a tím zvýšené potřeby realizovat jednotlivá požadovaná opatření, se kterými současný PRVKUK nepočítal. Druhá oblast se týká změny navržených opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, neboť bylo navrženo výhodnější řešení, než je uvedeno v PRVKUKu. Žádosti jsou podány v různém stupni rozpracování a to od záměrů pro územní plány obcí až po projektové dokumentace pro stavební povolení. 

Dále OŽPZ předkládá návrh na doplnění karet skupinových vodovodů, článků B 2. Popis návrhového stavu o možnost vzájemného propojení jednotlivých skupinových vodovodů, která jsou v souladu s návrhy uvedenými pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky.

Rovněž OŽPZ předkládá návrh na doplnění Průvodní zprávy PRVKUK, kapitoly 5 Zásobování pitnou vodou, článku 5.2 Popis návrhového stavu o možnosti řešení v obcích, které jsou dotčeny následky dlouhotrvajícího sucha, a nejsou napojeny na skupinový vodovod ani nemají z objektivních důvodů možnost se na něj napojit. Zde je navrženo zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody pro obyvatele využitím nebo doplněním lokálního (místního) zdroje vody (zejména podzemních vod). 

Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a následně schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území. PRVKUK, který je základním koncepčním materiálem v oblasti vodohospodářské infrastruktury, byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK. Komplexní aktualizace tohoto materiálu byla schválena zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 usnesením číslo 0646/07/2015/ZK.

OŽPZ požádal dne 26. 11. 2018 a dne 12. 12. 2018 o stanovisko k navrhovaným změnám PRVKUK Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. OŽPZ obdržel požadované stanovisko Ministerstva zemědělství dne 10. 12. 2018 a dne 7. 1. 2019  (viz materiál RK-01-2019-76, př. 3).

Návrh řešení

Ke schválení změny PRVKUK jsou předloženy tyto žádosti: obce Arneštovice, obce Moraveč, obce Světnov, obce Nevcehle a obce Krásná Hora (žádosti se týkají změny nebo doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou), obce Záborná, obce Dobroutov, města Náměšť nad Oslavou, obce Leština u Světlé a obce Podmoky (žádosti se týkají změny nebo doplnění technického řešení v oblasti odvádění a čištění odpadních vod).

Předložené žádosti byly posouzeny Krajským úřadem Kraje Vysočina, OŽPZ a s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva zemědělství se včetně odůvodnění předkládají ke schválení (viz materiál RK-01-2019-76, př. 1).

Dále se předkládá návrh OŽPZ na doplnění karet skupinových vodovodů, článků B 2. Popis návrhového stavu o možnost vzájemného propojení jednotlivých skupinových vodovodů a návrh doplnění Průvodní zprávy PRVKUK, kapitoly 5 Zásobování pitnou vodou, článku 5.2 Popis návrhového stavu. S přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva zemědělství se tyto návrhy rovněž předkládají ke schválení (viz materiál RK-01-2019-76, př. 2).

V návaznosti na nesouhlasné stanovisko Ministerstva zemědělství nebyla předložena ke schválení žádost obce Záborná, městyse Vojnův Městec a obce Senožaty (změny technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou). Ze stanoviska Ministerstva zemědělství (viz materiál RK-01-2019-76, př. 3) vyplývá, že se navrhuje řešit zásobování pitnou vodou v uvedených obcích a městysu napojením na některý ze skupinových vodovodů a nikoliv vyhledat a zřídit nový lokální zdroj podzemní vody.

Obec Záborná, městys Vojnův Městec a obec Senožaty, jejichž žádosti nejsou předkládány ke schválení, vyzve OŽPZ k doplnění a odůvodnění žádosti ve smyslu stanoviska Ministerstva zemědělství.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálů RK-01-2019-76, př. 1 a RK-01-2019-76, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz