Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-78: Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí 2018

RK-01-2019-78.pdf

Číslo materiálu 78
Číslo jednací RK-01-2019-78
Název Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí 2018
Zpracoval I. Křivánková
Předkládá E. Horná
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o informace k čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina získané ze státního rozpočtu za účelem realizace protiradonových ozdravných opatření dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 464/2016 Sb., o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.

Usnesením rady kraje 0066/02/2006/RK dne 17. 1. 2006 byl vydán souhlas s průběžným vyplácením účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření a uloženo odborům životního prostředí a ekonomickému pololetní předkládání návrhu rozpočtového opatření radě kraje ke schválení.

Návrh řešení

V II. pololetí roku 2018 byla poskytnuta podpora ve výši 1 388 209 Kč na provedení ozdravných protiradonových opatření vodovodu Trpišovice, jehož vlastníkem je obec Trpišovice, se sídlem Koňkovice 33, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 00268381 a to na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace čj.MF-23131/2018/1201-3 ze dne 17. 10. 2018. Podpora byla využita na úhradu nákladů na provedení ozdravných protiradonových opatření ke snížení průměrných hodnot objemové aktivity radonu a ostatních přírodních radionuklidů a záření gama, dále na kontrolní a závěrečná měření prokazující účinnost provedených opatření ve vodách pro veřejné zásobování vodovodu Trpišovice.

V průběhu druhého pololetí 2018 byly v rámci Radonového programu ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ podány žádosti na Státní úřad pro jadernou bezpečnost o  stanovisko k výsledkům měření objemové aktivity radonu po realizaci protiradonových ozdravných opatření v  objektech školních zařízení (Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava ve výši podpory do 1 185 662,70 Kč; Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava ve výši podpory do 1 496 777,00 Kč a Mateřské školy Jersín ve výši podpory do 996 200,00  Kč). Souhlasné stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost poskytuje potvrzení účinnosti provedených protiradonových opatření a je nedílnou součástí následné žádosti o uvolnění podpory. Nejedná se o rozpočtové opatření, proto odbor životního prostředí a zemědělství předkládá radě kraje tuto informaci na vědomí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí roku 2018 dle materiálu RK-01-2019-78.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 15. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz