Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-79: Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava

RK-01-2019-79.pdf, RK-01-2019-79pr01.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-01-2019-79
Název Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Vláda ČR dne 20. 11. 2018 materiálem pod č. j. 983/18 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při tvorbě návrhu rozpočtu nebylo počítáno s navýšením nákladů dopravců v linkové dopravě způsobené změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy.

Rekapitulace dopadů vládního nařízení:

  • růst nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 5. skupinu prací (řidiči autobusu zařazení do této skupiny od roku 2017)
  • růst odměny za dobu čekání mezi spoji
  • růst příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
  • úměrně dle výše uvedených změn dochází k růstu průměru pro pracovně právní účely, tj.  růstu výše náhrad za dovolenou, nemoc, práci v noci, o víkendech, svátcích a i případné práce přesčas.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství následně dne 23. 11. 2018 oslovil veškeré dopravce zajišťující veřejnou službu pod objednávkou Kraje Vysočina v linkové (autobusové) dopravě ke spolupráci vedoucí k vyčíslení dopadů vládního nařízení do financování veřejné služby.

Dopravci, kteří zareagovali v požadovaném termínu, představují rozsah ve výši 96,8 %. Na základě získaných údajů došlo k výpočtu dopadu vládního nařízení do finančního objemu potřebného k zajištění závazku veřejné služby pod objednávkou Kraje Vysočina.

Na rok 2019 není doposud stanoven rozsah dopravy v linkové dopravě s odkazem na nedořešenou situaci ohledně krytí dopadů vládního nařízení a při znalosti nařízení vlády není možné stanovit rozsah o stejném objemu financí, při zachování obdobného objemu km jako v roce 2018, kdy došlo ke schválení vládního nařízení již v létě roku 2017, což nám umožnilo započítat navýšení finančních prostředků již do přípravy rozpočtu na rok 2018. Pro zachování stávajícího rozsahu dopravy v Kraji Vysočina je nutné navýšení finančního krytí prokazatelné ztráty linkových dopravců ve výši uvedené v materiálu RK-01-2019-79, př. 1. Při neposkytnutí finančních prostředků by muselo dojít ke krácení kilometrického rozsahu objednávané služby s tím, že jakékoliv omezování rozsahu objednávané dopravy nedoporučujeme. Rozsah služeb, které Kraj Vysočina v současné době objednává, je minimální a případné omezování bude mít dopad na dopravu dětí do školských zařízení, což je z pohledu zákona nepřijatelné. Současně případný efekt v podobě úspory nákladů při snižování rozsahu je minimální z důvodu zachování fixních nákladů dopravců a tím ve výsledku zvýšení jednotkové nákladové ceny jednotlivých dopravců.

Dopravci za realizované výkony v roce 2019 nedostávají žádné zálohy z důvodu absence uzavřených dodatků s tím, že dodatky s dopravci je možné uzavírat až po schválení rozsahu dopravní obsluhy v linkové dopravě pro rok 2019 zastupitelstvem kraje.

Na základě výše uvedeného je třeba řešit otázku Vládou ČR dne 20. 11. 2018 schváleného materiálu, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Současně pak Kraj Vysočina stanoví rozsah veřejné linkové dopravy pro rok 2019.

Rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen ZDO) pro území Kraje Vysočina, stanoví v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje.

Základními právními normami, které upravují veřejnou linkovou osobní dopravu, je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silniční dopravě), včetně prováděcích vyhlášek. Dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a  silnici, ve znění pozdějších změn (dále jen Nařízení) a zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění (dále jen zákon o veřejných službách), zabývající se řešením dopravní obslužnosti.

Nástrojem řešení dopravní obslužnosti je smlouva, jako závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu, a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. V roce 2018 zajišťovalo ZDO ve veřejné linkové osobní dopravě 19 dopravců. Smlouvu sjednává s dopravcem kraj, a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu (kompenzaci) vzniklou jeho plněním. Tento závazek vzniká na základě písemné smlouvy uzavřené mezi krajem a  dopravcem. Smluvní rozsah dopravy je pro každý rok stanovený dodatkem smlouvy.

Smlouvy se stávajícími dopravci zajišťujícími závazek veřejné služby pod objednávkou Kraje Vysočina v linkové dopravě končí 1. 11. 2019, každopádně dopady vládního nařízení a stanovení rozsahu je kalkulováno na celý rok 2019. Případné odchylky do konce roku 2019 by musely být řešeny následně.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá návrh rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Doprava a návrh na stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 a doporučuje radě kraje doporučit návrh usnesení Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení. Návrh předpokládá:

  • schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost (ÚZ 00016) o částku 28 733 915 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 28 733 915 Kč;
  • stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 405 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Doprava, § 2292 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 377 056 000 Kč na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy (ÚZ 00016). Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 220 000 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 28 733 915 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 28  733 915 Kč na pokrytí zvýšených nákladů dopravců v linkové dopravě způsobené změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy;
  • stanovit rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 405 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz