Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-80: Návrh dodatku pro rok 2019 s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

RK-01-2019-80.pdf, RK-01-2019-80pr01.pdf , RK-01-2019-80pr02.pdf , RK-01-2019-80pr03.pdf

Číslo materiálu 80
Číslo jednací RK-01-2019-80
Název Návrh dodatku pro rok 2019 s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina a Jindřichohradecké místní dráhy a. s. (dále JHMD) mají uzavřenou smlouvu o  závazku veřejné služby ze dne 19. 10. 2009 (dále jen smlouva). Předmětem smlouvy je zajištění drážní dopravy na úzkokolejné trati 228 a úhrada prokazatelné ztráty za tuto službu. Na každý kalendářní rok je s dopravcem standardně uzavírán dodatek k této smlouvě.

Krajský úřad Kraje Vysočina dne 27. 11. 2018 zaslal dopravci JHMD návrh dodatku na závěr roku 2018 (období od platnosti nového jízdního řádu dne 9. 12. do 31. 12. 2018) a současně informaci k návrhu dodatku na rok 2019. Adresátem byla provozní ředitelka JHMD Ing. Klára Marková. Dopravce JHMD, prostřednictvím svého právního zástupce zaslal dopisem doručeným dne 17.  12. 2018  Kraji Vysočina Výzvu ke konání v souladu se smlouvou vedoucí k uzavření dodatku na konec roku 2018 a dodatku na rok 2019. V dopise uvádí, že nedostal žádné návrhy dodatků jak na konec roku 2018, tak i na rok 2019 s tím, že v příloze dopisu zasílá své návrhy dodatků, ve kterých ze strany dopravce dochází k nárůstu požadavku dopravce na úhradu prokazatelné ztráty ze strany Kraje Vysočina. Kraj Vysočina již v průběhu roku 2018 zadal u  právní kanceláře vypracování stanoviska, zda požadované navýšení úhrady prokazatelné ztráty, zejména z důvodu navýšení úhrady z důvodu zpoplatnění dopravní cesty, je v souladu s   platnou smlouvou s  dopravcem.

V materiálu RK-01-2019-80, př. 1 jsou uvedeny návrhy dodatků na konec roku 2018 a pro rok 2019 dle návrhu Kraje Vysočina.

V materiálu RK-01-2019-80, př. 2 je uveden dopis dopravce JHMD doručený dne 17. 12. 2018 a  návrhy dodatku ze strany dopravce JHMD.

V materiálu RK-01-2019-80, př. 3 je uvedeno právní stanovisko.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek č. 17 a dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-01-2019-80, př. 1.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 17 a dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-01-2019-80, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz