Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-81: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019

RK-01-2019-81.pdf, RK-01-2019-81pr01.pdf

Číslo materiálu 81
Číslo jednací RK-01-2019-81
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích určeného pro obce v Kraji Vysočina.

Program „Bezpečná silnice 2019“ je rozdělen na dva podprogramy. Podprogram A řeší osvětlení přechodů pro chodce s maximální podporou 200 tis. Kč na jeden projekt. Podprogram B je zaměřen na výstavbu a modernizaci zastávek veřejné linkové dopravy s maximální podporou 300  tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) připravil k vyhlášení Program „Bezpečná silnice 2019“ v objemu 1,2 mil. Kč na podporu zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech a obcích na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina. Oproti loňskému ročníku Programu se snižuje počet podprogramů ze 3 na 2. O  podprogram Parkovací systémy P+R, který byl zaměřen na výstavbu a modernizaci parkovacích systémů P+R (parkovací místa pro přestup z auta na veřejnou linkovou a drážní dopravu v Kraji Vysočina), nebyl ze strany měst a obcí zájem. Stávající podprogramy A a B zůstávají svým zaměřením shodné jako v předcházejícím roce.

ODSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Bezpečná silnice 2019“ dle materiálu RK-01-2019-81, př. 1, a vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídicím výborem. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby členové řídicího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02735.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Bezpečná silnice 2019.

Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Stanovisko Dopravní komise Rady Kraje Vysočina bude součástí materiálu pro zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2019 dne 29. 1. 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „Bezpečná silnice 2019“ dle materiálu RK-01-2019-81, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz