Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-05: Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod

RK-01-2021-05.pdf, RK-01-2021-05pr01.doc , RK-01-2021-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-01-2021-05
Název Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod
Zpracoval L. Charvátová, M. Krylová, T. Singer
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor zdravotnictví předkládá návrh na poskytnutí finančního daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod. V období pandemie COVID 19 tato organizace pořádala školení, která se zaměřovala na přípravu dobrovolníků, kteří se poté mohli zapojit do aktivit ke zvládání pandemie. Kurzy seznamovaly účastníky především se základy moderního ošetřovatelství. V 6ti termínech kurzů bylo proškoleno celkem 53 účastníků. Časová dotace školení byla 8 hodin.

Návrh řešení

Prostředky na poskytnutí finančního daru lze pokrýt z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví.

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-01-2021-05, př. 1, poskytnout Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod finanční dar ve výši 15  900 Kč.

Příslušnost rady kraje rozhodnout o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech je dána ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření na kapitole Zdravotnictví.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví ve výši 15 900 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, Rubešovo náměstí 171, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-01-2021-05, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 12. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz