Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-13: Veřejná zakázka na stavební práce: II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka

RK-01-2021-13.pdf, RK-01-2021-13pr01.pdf , RK-01-2021-13pr02.pdf , RK-01-2021-13pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-01-2021-13
Název Veřejná zakázka na stavební práce: II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zahájení veřejné zakázky na stavební práce II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající zejména v přestavbě stávající stykové křižovatky silnic II/360 a II/354 (ul. Masarykova, ul. Soškova a ul. Křičkova) na okružní. V rámci přestavby křižovatky budou provedeny úpravy komunikace pro pěší, odstavná a parkovací stání, veřejné osvětlení, úprava ploch zeleně. Dále bude provedena stavba vodovodu a kanalizace.

Formou smlouvy o společném postupu zadavatelů se zadavatelé Kraj Vysočina, město Nové Město na Moravě a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dohodli, že na financování dotčené veřejné zakázky se budou podílet v  rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací. Zadavatelskou činnost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů bude vykonávat Kraj Vysočina. Zakázka bude zadána v podlimitním režimu jako zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Financování bude zajištěno z rozpočtu kraje, kapitola Doprava. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 15 900 000 Kč bez DPH (4 300 000 Kč pro zadavatele č. 1 Kraj Vysočina, 8 400 000 Kč pro zadavatele č. 2 město Nové Město na Moravě a 3 200 000 Kč pro zadavatele č. 3 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko). Zadávací dokumentace je obsažena v materiálu RK-01-2021-13, př. 1.

Zadavatelé za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenují členy a náhradníky za členy hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-01-2021-13, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka.

Návrh řešení

viz návrh usnesení uvedený níže

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2021-13, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-13, př. 2;

stanoví
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2021-13, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz