Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-14: Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1281 Košetice - Vyklantice, PD

RK-01-2021-14.pdf, RK-01-2021-14pr01.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-01-2021-14
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro vypracování projektové dokumentace akce III/1281 Košetice - Vyklantice, PD. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zakázka byla zadávána jako podlimitní, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 1 650 000 Kč bez DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 6 nabídek dodavatelů. V průběhu posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek nevyřadila komise nabídku žádného účastníka zadávacího řízení. Bližší informace z průběhu zadávacího řízení jsou uvedeny v materiálu RK-01-2021-14, př. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek a záznam o posouzení splnění podmínek účasti.

Návrh řešení

Na základě hodnocení podaných nabídek stanovila komise pořadí nabídek v souladu se stanoveným kritériem hodnocení - a) nabídková cena bez DPH, váha 90 %;  b) délka praxe člena realizačního týmu – vedoucího projektu, váha 10 %. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava, IČO 05411572 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1 086 600 Kč bez DPH. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení splnila podmínky pro účast v zadávacím řízení. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit výsledek zadávacího řízení dle materiálu RK-01-2021-14, př. 1 a rozhodnout o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek a záznamem o posouzení splnění podmínek účasti vypracovanými komisí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky III/1281 Košetice - Vyklantice, PD dle materiálu RK-01-2021-14, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava, IČO 05411572, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-01-2021-14, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 29. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz